BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 6237/BNN-TC
V/v hướng dẫn công tác thanh quyết toán trong thời gian gia hạn - Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;
- Sở Nông nghiệp và PTNT 13 tỉnh thực hiện Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”

Căn cứ Hiệp định vay vốn số 2357 – VIE (SF) ký ngày20/12/2007 giữa Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Ngân hàng Phát triển châu Á(ADB) về việc tài trợ cho Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miềnTrung”;

Căn cứ công thư ngày 24/04/2014 của ADB về việc giahạn thời gian đóng cửa khoản vay của Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp cáctỉnh miền Trung”.

Căn cứ Quyết định số 1671/QĐ-CTN ngày 23/07/2014 củaChủ tịch nước về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay cho Dự án “Phát triểnnông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bảnsố 1318/TTg-QHQT ngày 25/7/2014 về việc gia hạn thời hạn khóa sổ khoản vay choDự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền Trung”;

Căn cứ tình hình thực tế, để đảm bảo Dự án hoàn tấtcác hoạt động còn lại trong thời gian gia hạn, Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫnmột số nội dung về công tác thanh quyết toán như sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh bố trí đầy đủ vàkịp thời vốn đối ứng trong thời gian gia hạn còn thiếu cho Dự án; đôn đốc cácSở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoànthành công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán các tiểu dự án trước ngày31/12/2014.

2. Sau khi toàn bộ các Tiểu dự án được phê duyệtquyết toán, đề nghị UBND tỉnh (cơ quan chủ quản Tiểu dự án) có công văn đề nghịthẩm tra tổng hợp quyết toán các Tiểu dự án tại tỉnh trình Bộ Nông nghiệp vàPTNT (cơ quan chủ quản dự án) thẩm tra phê duyệt tổng hợp quyết toán toàn Dự ántheo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chínhvề việc quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, kèm theo các Phụlục tổng hợp quyết toán theo quy định của Dự án.

3. Đề nghị UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Nông nghiệpvà PTNT (trước ngày 01/12/2014) đề nghị phương án xử lý tài sản của Dự án theoquy định tại Thông tư số 198/2013/TT-BTC ngày 20/12/2013 của Bộ Tài chính quyđịnh việc quản lý, sử dụng, xử lý tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước.

4. Về chi phí ban quản lý dự án: Ngày 15/11/2012, BộNông nghiệp và PTNT đã có công văn số 3939/BNN-TC hướng dẫn về chi phí quản lýdự án của các tỉnh tham gia Dự án “Phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miềnTrung”. Tuy nhiên, hiện nay Dự án đã được gia hạn thời hạn đóng cửa khoản vayđến ngày 31/12/2014, vì vậy chi phí quản lý dự án phát sinh trong năm 2014 sẽđược giải ngân theo tỷ lệ 80% vốn ADB và 20% vốn ngân sách tỉnh. Các nội dungkhác tại công văn số 3939/BNN-TC nêu trên vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn để các cơ quan, đơnvị có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- BQL các dự án NN;
- BQLDA TW Dự án PTNTTH các tỉnh miền Trung;
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn