BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6237/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế NK vé bóng đá và TN-TX thiết bị in ấn vé tại địa điểm thi đấu

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

Kính gửi: Liên Đoàn bóng đá Việt Nam

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 932/CV-LĐBĐVN ngày29/09/2010 của Liên Đoàn bóng đá Việt Nam về việc đề nghị miễn thuế nhập khẩuvé bóng đá Giải vô địch bóng đá Đông Nam á năm 2010 và cho phép tạm nhập táixuất thiết bị in ấn vé tại địa điểm thi đấu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính hướngdẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhậpkhẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì:

1. Đối với số vé bóng đá được in trước tại Singapore khinhập khẩu vào Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định hiện hành.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 100 Thông tư số79/2009/TT-BTC nêu trên, trường hợp hàng hóa là máy móc, thiết bị tạm nhập đểphục vụ việc in vé tại chỗ trong thời hạn tối đa không quá chín mươi ngày thuộcđối tượng miễn thuế nhập khẩu. Hết thời hạn theo quy định của pháp luật thìhàng hóa phải xuất khẩu ra nước ngoài.

Tổng cục Hải quan thông báo để Liên Đoàn Bóng đá Việt Nam đượcbiết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu đểđược hướng dẫn cụ thể.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường