BỘ TÀI CHÍNH
-------------------
Số: 6238/BTC-VP
V/v: phối hợp thông tin tuyên truyền.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí.

Trong các ngày 05 và 13/5/2011, trên một số Báo Điện tử như: Sài Gòn Tiếp thị, Bee.net.vn và đặc biệt là trên chuyên trang TuanVietnam.net của Báo Điện tử VietNamNet có bài ”PN&HĐ: “Sướng quan”, “nhiều sâu” và doạ dân” (13/5) của tác giả Kỳ Duyên đã dẫn lại thông tin của hai báo điện tử Sài Gòn Tiếp thị, Bee.net.vn, đồng thời đưa ra những bình luận thiếu căn cứ khách quan, thiếu sự tham khảo các quy định tại Quyết định số 61/2010/QĐ ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 103/2007/TT-BTC ngày 29/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.
Những bình luận đề cập trong bài viết dựa vào thông tin thiếu chính xác, không đầy đủ đã gây bức xúc trong dư luận xã hội. Về vấn đề trên, Bộ Tài chính chính thức có ý kiến như sau:
1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2448/QĐ-BTC ngày 05/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế quản lý và sử dụng xe ôtô phục vụ công tác trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các công ty nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính dựa trên nguyên tắc chỉ sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với Quyết định số 61/2010/QĐ ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 06/2011/TT-BTC ngày 14/01/2011 của Bộ Tài chính.
Ngoài ra, trên cơ sở những thay đổi về chủ trương, chính sách của Nhà nước và Bộ Tài chính trong một số lĩnh vực thuộc hoạt động quản lý của Bộ Tài chính như: Việc thanh toán tiền mặt và nộp tiền thu thuế qua Kho bạc Nhà nước, việc các doanh nghiệp được phép tự in hoá đơn VAT,… do vậy nhu cầu sử dụng, trang bị ôtô chuyên dùng trong lĩnh vực hoạt động vận chuyển tiền mặt của Kho bạc Nhà nước, vận chuyển ấn chỉ của các đơn vị hệ thống Thuế,… cần được và sửa đổi bổ sung cho phù hợp theo hướng giảm chỉ tiêu trang bị xe chuyên dùng, nhằm tăng cường công tác quản lý, đồng thời căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức quy định về xe ôtô chuyên dùng chủ động sắp xếp, bố trí lại xe ôtô chuyên dùng, hạn chế tối đa việc mua sắm, sử dụng phương tiện xe ôtô trong toàn ngành Tài chính, góp phần thực hiện và cụ thể hoá các chủ trương cắt giảm chi tiêu công, đảm bảo an sinh xã hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ.
2. Qua sự việc nêu trên, Bộ Tài chính đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng biên tập các cơ quan thông tấn, báo chí cùng phối hợp, chỉ đạo trong công tác tuyên truyền, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, cùng với ngành Tài chính hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Chính phủ.
Đối với những thông tin có tính chất nhạy cảm liên quan đến các chính sách tài chính, tiền tệ và chứng khoán, nhất là các chính sách đang được xây dựng (dự thảo) có ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội; nếu các cơ quan thông tấn, báo chí có sự nghiên cứu, điều tra, trao đổi độc lập, thì trước khi đưa tin đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí liên hệ, trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính (hoặc đơn vị chủ trì soạn thảo đối với các chính sách đang được xây dựng) để xác định mức độ chính xác và cân nhắc độ nhạy cảm của thông tin; qua đó đưa tin một cách chính xác và khách quan về các chính sách tài chính, tiền tệ và chứng khoán; tránh đưa những thông tin thiếu chính xác, thông tin không đầy đủ gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.
3. Các thông tin cần trao đổi, cung cấp, Bộ Tài chính mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí liên hệ với “Người phát ngôn của Bộ Tài chính” - Chánh Văn phòng Bộ Tài chính./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Lưu: VT, VP.
TL. BỘ TRƯỞNG
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Phạm Doãn Quân

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?