VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------------
Số: 6238/VPCP-QHQT
V/v: nhận thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức phi chính phủ của Bỉ và Italia viện trợ.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ
nước ngoài.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5491/BKHĐT-KTĐN ngày 19 tháng 8 năm 2011) về việc tiếp nhận 02 lô hàng thiết bị y tế đã qua sử dụng do tổ chức Hôpital Sans Frontiere (HSF/Bỉ) và Bệnh viện Đa khoa thành phố Trieste (Italia) viện trợ thông qua Hội hữu nghị Italia - Việt Nam cho Bệnh viện nhi Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:
1. Đồng ý việc Bộ Y tế tiếp nhận 01 lô hàng gồm các thiết bị y tế đã qua sử dụng, chất lượng trên 80% so với giá trị sử dụng mới và vật tư tiêu hao mới 100%, trị giá 146.211 Euro, do tổ chức HSF viện trợ cho Bệnh viện nhi Trung ương; Bộ Y tế chỉ đạo đơn vị liên quan tiếp nhận, kiểm tra chất lượng của lô hàng (chỉ tiếp nhận vật tư tiêu hao mới 100%, còn thời hạn sử dụng).
2. Đối với lô hàng do Bệnh viện Đa khoa thành phố Trieste (Italia) viện trợ, Bộ Y tế chỉ đạo đơn vị tiếp nhận phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giám định chất lượng thực tế, chỉ tiếp nhận nếu chất lượng và tính năng sử dụng còn phù hợp, đáp ứng được các điều kiện theo quy định hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg CP (để b/c);
- Bệnh viện nhi Trung ương;
- Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan);
- VPCP: BTCN (để b/c), Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2), G. 17
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Vũ Đức Đam