BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 624/BNN-TCTL
V/v hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tuyến đê sông cần đầu tư cấp bách phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Phiếuchuyển văn bản số 156/PC-VPCP ngày 15/02/2012 của Văn phòng Chính phủ về đềnghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp các tuyến đê sông cần đầu tư cấp bách phục vụphòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòngtrình Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 02/TTr-UBND ngày 07/02/2012; về vấn đềnày, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Các dự án đầu tư nâng cấp tuyến đê tả Lạch Tray từ K0+000đến K19+000 (Tổng cục Thủy lợi có ý kiến về giải pháp kỹ thuật tại văn bản số 334/TCTL-ĐĐ ngày 15/7/2010; UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 998/QĐ-UBND ngày 30/6/2011) và dự án đầu tư xây dựng công trình xử lý cấp báchchống xói lở bờ đê tả sông Lạch Tray đoạn K15+450 đến K16+600 và đoạn K17+590đến K19+000 (Tổng cục Thủy lợi có ý kiến về giải pháp kỹ thuật tại văn bản số 912/TCTL-ĐĐ ngày 17/12/2010; UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 25/11/2011) thuộc Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông đếnnăm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 09/12/2009.Do vậy, việc hỗ trợ kinh phí để đầu tư thực hiện, từng bước hoàn thành chươngtrình, đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai làcần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận và sẽ phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết địnhhỗ trợ cho Thành phố khi có nguồn vốn.

Thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư vốn ngân sách Nhà nước và vốn tráiphiếu Chính phủ, theo đó đề nghị UBND thành phố Hải Phòng xác định rõ về nguồnvốn thực hiện dự án và khả năng cân đối bảo đảm đủ vốn để hoàn thành các dự ántrên theo đúng thời gian quy định.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo tới Ủy bannhân dân thành phố Hải Phòng biết để phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Sở NN&PTNT tp Hải Phòng;
- Chi cục QLĐĐ&PCLB Hải Phòng;
- Lưu VT, TCTL (VT, QLQHKH-3b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học