BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 624/BXD-KHCN
V/v: Ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Thông tư 31 và Quyết định 13 của Bộ Xây dựng.

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Kínhgửi : Bộ Công thương

Bộ Xây dựng đã nhận được Công vănsố 2459/BCT-TTTN ngày 12/3/2010 của Bộ Công thương về việc cho ý kiến đối vớiviệc thực hiện Thông tư 31 và Quyết định 13 của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng xintrả lời như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về Phát triển và quản lý chợ; Tiêuchuẩn TCXDVN 361 : 2006 “Chợ – Tiêu chuẩn thiết kế” được ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 13/2006/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ngày 19/4/2006, chợ nông thônđược hiểu là các chợ có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc các chợ chưa được đầu tưxây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố; Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá củanhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận.

Với các quy định nêu trên thì chợloại 3 phù hợp với chợ nông thôn như đã được nêu trong Nghị định 114/2009/NĐ-CPngày 23/12/2009 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 về Phát triển và quản lý chợ: là chợ xó của các huyện và ở khuvực ngoại thành, ngoại thị, với chỉ tiêu diện tích một điểm kinh doanh ≥ 3m2theo quy định tại tiêu chuẩn TCXDVN 361 : 2006.

2. Theo Thông tư 31/2009/TT-BXD ngày10/9/2009 của Bộ Xây dựng về ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn,quy định diện tích chợ ≥ 3000m2 và đối với khu vực miền núi ≥ 1500m2 thì có thểlấy theo quy định tương ứng của chợ loại 3 trong tiêu chuẩn TCXDVN 361 : 2006.

Để đáp ứng yêu cầu của bộ tiêu chíquốc gia về nông thôn mới theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướngChính phủ, riêng đối với chợ nông thôn cũng cần phải đảm bảo các tiêu chuẩndiện tích, các bộ phận chức năng và hệ thống hạ tầng kỹ thuật của chợ như đãđược quy định. Có như vậy mới đảm bảo yêu cầu của một nông thôn mới, tránh cácloại hình như chợ tạm, chợ cóc, không kiểm soát được vấn đề an toàn thực phẩmvà vệ sinh môi trường như hiện nay. Đối với các địa phương không có đủ diệntích hoặc không có đủ các bộ phận chức năng chợ, không có hệ thống thoát nướcthải, thu gom rác thải thì cần phải được tổ chức lại hoặc điều chỉnh hoặc nângcấp cải tạo để phù hợp với chức năng và đảm bảo tiện nghi phục vụ theo Thôngbáo số 1416/BNN-KTHT ngày 17/5/1009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,về việc Hướng dẫn lập đề án cho xã xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới.

Tuy nhiên để thuận tiện cho quá trìnháp dụng tiêu chuẩn, tránh mâu thuẫn giữa các văn bản và phù hợp với một số nộidung sửa đổi bổ sung tại Nghị định 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủtrong đó có chợ nông thôn, Bộ Xây dựng sẽ làm rõ các quy định này trong quátrình soát xét TCXDVN 361: 2006 trong năm 2010.

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN& MT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Toàn