ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/UBND-NC
V/v tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012)

Bắc Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kínhgửi: Bộ CHQS tỉnh

Ngày 05/3/2013, Bộ Quốc phòng cóCông văn số 1660/KH-BQP về việc tổng kết 10 năm đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉhuy quân sự xã, phường, thị trấn (2002-2012); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến nhưsau:

Giao bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợpvới các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện; kết quả báocáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

(Kèm theo bản phô tô Công văn số1660/KH-BQP ngày 05/3/2013 của Bộ Quốc phòng)./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPNG, TH.
- Lưu: VT, NC.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Tuấn Phú