BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6240/BNN-HTQT
V/v xem xét về đăng ký thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam (lần 2)

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Phúc đáp côngvăn số 7738/SKHĐT-ĐKĐT ngày 18/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố HồChí Minh về việc thành lập Công ty TNHH Han Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

Trên cơ sở bảngiải trình bổ sung lần thứ 2 của Nhà đầu tư, việc thành lập công ty nói trênkhông trái với các quy định hiện hành và các quy định liên quan, điều chỉnh cácmặt hàng Công ty xin phép xuất - nhập khẩu và kinh doanh trong lĩnh vực nôngnghiệp. Do vậy, Bộ NN&PTNT nhất trí việc xem xét, cấp đăng ký thành lậpcông ty.

Tuy nhiên, danhmục hàng hóa công ty đăng ký là những danh mục hàng hóa (mã HS: 2309.90.01,2309.90.02) xuất nhập khẩu và phân phối có điều kiện, cần phải xin giấy phép khảonghiệm/kiểm nghiệm và cấp phép đối với từng mặt hàng. Đề nghị công ty thực hiệnđúng các quy định đối với các mặt hàng này.

Riêng mặt hàngthuốc khử trừng (mã HS: 3808.50) không thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT,đề nghị xin ý kiến của Bộ Y tế.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (ntl).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung