BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6240/BNN-TCLN
V/v thí điểm khai thác nhựa Thông mã vĩ

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2011

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có văn bản số 2641/UBND-KTN ngày01/12/2011 về việc khai thác thí điểm nhựa Thông mã vĩ trên địa bàn huyện YênChâu, tỉnh Sơn La, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang chỉđạo rà soát bổ sung và ban hành quy trình khai thác nhựa đối với các loài thôngđể áp dụng thống nhất trên toàn quốc. Trong khi chờ ban hành, để tạo điều kiệncho người trồng rừng có thêm việc làm, nâng cao thu nhập của người trồng rừng,góp phần tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, đáp ứng nhu cầu hiện nay củađịa phương; đồng thời góp phần vào việc xây dựng và ban hành chính thức quytrình khai thác nhựa đối với các loài thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn thống nhất chủ trương khai thác thí điểm nhựa Thông mã vĩ như đề nghị củatỉnh tại văn bản nêu trên.

Để việc triển khai thí điểm có kết quả, đề nghị Ủy ban nhândân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng phương án khaithác thí điểm, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Trên cơ sở phương án đượcduyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các chủ rừng thực hiện;đồng thời, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn làm cơ sở ban hành chính thức quy trình khai thác nhựa thông.

Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc báo cáo về BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn để có hướng xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (b/c);
- Lưu: VT, TCLN3

TUQ. BỘ TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHỤ TRÁCH TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
Hà Công Tuấn