BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6243/BNN-KHCN
V/v: Gia hạn thời gian thực hiện đề tài nâng cao hiệu quả sử dụng vắc xin bất hoạt thông qua sốc nhiệt protein trong vắc xin

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012

Kínhgửi: Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II

Phúc công văn số 478/VTS .II ngày 19tháng 11 năm 2012 của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản II về việc xin giahạn thời gian thực hiện đề tài "Nâng cao hiệu quả sử dụng vắc xin bất hoạtthông qua sốc nhiệt protein trong vắc xin" do Ts. Lê Hồng Phước làm chủnhiệm đề tài, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị xin gia hạnthời gian thực hiện đề tài của đơn vị. Thời hạn kết thúc đề tài được điều chỉnhlà ngày 30 tháng 6 năm 2013. Thời gian gia hạn để thực hiện các nội dung liênquan đến thí nghiệm cho 02 quy trình sử dụng vắc xin.

2. Cơ quan và cá nhân chủ trì đềtài có trách nhiệm điều chỉnh tiến độ thực hiện để hoàn thành các nội dung đềtài theo thời gian đã được điều chỉnh và yêu cầu về sản phẩm đề tài theo đềcương và hợp đồng.

3. Cơ quan và cá nhân chủ trì cótrách nhiệm phối hợp với Vụ Tài chính tiến hành các thủ tục liên quan đến việcchuyển kinh phí đề tài, đảm bảo thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhànước./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Tài chính (để p/h);
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Giang Thu