BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6244/BGDĐT-KHTC
V/v đôn đốc nộp báo cáo thực hiện CTMTQG 6 tháng đầu năm 2010

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2010

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căncứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chínhphủ về Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêuquốc gia (CTMTQG);
Căn cứ Thông tư liên tịch số 125/2008/TTLT-BTC-BGD &ĐT ngày 22 tháng 12 năm2008 của Liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn quản lý và sửdụng kinh phí thực hiện CTMTQG Giáo dục và Đào tạo đến năm 2010, trong đó cókhoản 1 phần V. “Chế độ báo cáo và kiểm tra, giám sát”, thời hạn các tỉnh gửibáo cáo tài chính và thực hiện CTMTQG Giáo dục - Đào tạo 6 tháng đầu năm về BộGiáo dục và Đào tạo là ngày 31/8/2010.

Tuy nhiên đến nay, Bộ Giáo dục vàĐào tạo vẫn chưa nhận được báo cáo tình hình thực hiện CTMTQG Giáo dục và Đàotạo 6 tháng đầu năm 2010 của Quý Ủy ban.

Để giúp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổnghợp báo cáo theo quy định gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, đề nghị QuýỦy ban chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn thiện báo cáo và gửi vềBộ Giáo dục và Đào tạo;

- Gửi báo cáo bằng thư điện tử theođịa chỉ: duantbs2@gmail.com trước ngày 04/10/2010.

- Bản báo cáo có đóng dấu gửi vềtheo địa chỉ: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch và Tài chính), 49 Đại CồViệt, Hà Nội, trước ngày 06/10/2010.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp củaQuý Ủy ban.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD&ĐT các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, Vụ KHTC (5 bản).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Vũ Luận