BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6246/BNN-TC
V/v đối chiếu ghi thu ghi chi vốn viện trợ năm 2009

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Tài chính
(Cục Quản lý Nợ và Tài chính đối ngoại)

Thực hiện nộidung Công văn số 13229/BTC-QLN ngày 05/10/2010 của Bộ Tài chính về việc đốichiếu số liệu ghi thu ghi chi vốn viện trợ năm 2009, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn (Bộ NN và PTNT) báo cáo số liệu như sau:

STT

Chỉ tiêu phản ánh tình hình

Đơn vị tính

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng kinh phí đã ghi thu ghi chi

đồng

446.090.320.863

Trong đó:

Vốn hành chính sự nghiệp (HCSN)

đồng

210.441.411.103

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)

đồng

235.648.909.760

2

Tổng số thông tri Bộ Tài chính thông báo

Lượt

49

3

Tổng số đơn vị thực hiện ghi thu ghi chi

Đơn vị

21

4

Tổng số dự án đã đăng ký ghi thu ghi chi

Dự án

35

(Chi tiếttheo biểu kèm theo)

Số liệu ghi thughi chi nêu trên chủ yếu là số ghi thu ghi chi trên cơ sở số xác nhận viện trợbằng hàng và số viện trợ đồng tài trợ cho các dự án hỗn hợp gồm cả vay ưu đãivà viện trợ không hoàn lại (Bộ Tài chính ký đơn rút vốn và thực hiện ghi thughi chi trực tiếp). Hiện tại, số xác nhận viện trợ bằng tiền do các đơn vị thựchiện chi tiêu và giải ngân còn khá nhiều chưa được ghi thu ghi chi NSNN do quátrình kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước thường kéo dài quá thời hạn quy địnhcủa Bộ Tài chính (30/6/2010).

Chính vì vậy, đểtạo điều kiện hoàn thành tổng hợp quyết toán dự án viện trợ không hoàn lại năm2009, Bộ NN và PTNT đề nghị Bộ Tài chính xem xét cho phép thực hiện ghi thu ghichi bổ sung số đã chi tiêu bằng tiền viện trợ trên cơ sở đã được Kho bạc kiểmsoát chi, kiểm toán hoặc quyết toán./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Diệp Kỉnh Tần (b/c);
- Lưu: VT, Vụ TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà

BIỂU TỔNG HỢP

TÌNHHÌNH THỰC HIỆN GHI THU, GHI CHI VỐN VIỆN TRỢ NĂM 2009
(Kèm theo Công văn số 6246/BNN-TC ngày 15/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn)

STT

Chỉ tiêu phản ánh tình hình

Đơn vị tính

Số liệu

Ghi chú

1

Tổng kinh phí đã ghi thu ghi chi

đồng

446.090.320.863

Trong đó:

Vốn hành chính sự nghiệp (HCSN)

đồng

210.441.411.103

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB)

đồng

235.648.909.760

2

Tổng số thông tri Bộ Tài chính thông báo

Lượt

49

3

Tổng số đơn vị thực hiện ghi thu ghi chi

Đơn vị

21

4

Tổng số dự án đã đăng ký ghi thu ghi chi

Dự án

35