TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6247/CT-TTHT
V/v: Thuế GTGT đối với dịch vụ bơm bê tông.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2009

Kính gửi:

Các Phòng thuộc Cục
Các Chi cục thuế quận, huyện

Trong thời gian vừa qua, Cục Thuế TPnhận được nhiều văn bản thắc mắc của một số doanh nghiệp liên quan đến thuế GTGTđối với sản xuất, kinh doanh và dịch vụ bơm bê tông, nay để việc thực hiện đượcthống nhất, đúng quy định, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 129/2008/TT-BTCngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT;

- Căn cứ khoản 11, điều 1 Thông tư số 13/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn thực hiện giảm thuế GTGT đối với mộtsố hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn thì bê tông thươngphẩm (vữa bê tông); bốc xếp, vận tải được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từngày 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009;

- Căn cứ Công văn số 1544/TCT-CS ngày27/04/2009 của Tổng cục Thuế về việc thuế suất thuế GTGT:

Trường hợp Doanh nghiệp sản xuất vữabê tông cung cấp cho khách hàng (không bao gồm hoạt động bơm bê tông), tronghợp đồng có thỏa thuận địa điểm giao hàng tại công trình thì khi lập hóa đơncho khách hàng, mặt hàng vữa bê tông được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từngày 01/02/2009 đến ngày 31/12/2009.

Trong hoạt động cung cấp bê tông, Doanhnghiệp phải thuê máy bơm để chuyển từ xe trộn qua máy và bơm vào công trình(hợp đồng thuê máy bơm bao gồm chi phí nhiên liệu, nhân công và các khoản chiphí khác bên cho thuê đã tính vào hợp đồng thuê) thì dịch vụ bơm bê tông từ xetrộn bê tông tại chân công trình đến nơi yêu cầu của công trình áp dụng thuế suấtthuế GTGT 10% và không thuộc diện được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp có xe chuyêndùng bơm bê tông để bơm gia công (tại chân công trình hoặc từ ngoài công trìnhđến chân công trình) cho Doanh nghiệp khác thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là10% và không được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT.

Trường hợp Doanh nghiệp mua bê tôngthương phẩm của doanh nghiệp sản xuất bê tông để cung cấp cho công trình bao gồmcả dịch vụ bơm bê tông thì Doanh nghiệp phải tách riêng và lập hai hóa đơn:

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng xuống còn 8% theo Nghị quyết 43 từ 01/02/2022

+ Giá trị bê tông thương phẩm bán chokhách hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT từ ngày 01/02/2009 đến ngày31/12/2009.

+ Dịch vụ bơm bê tông áp dụng thuế suấtthuế GTGT là 10%.

Nếu không tách riêng được như trên thìphải áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Trường hợp từ ngày 01/02/2009, khi Doanhnghiệp thực hiện các hoạt động nêu trên đã lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suấtthuế GTGT không đúng thì thực hiện điều chỉnh hóa đơn theo quy định tại điểm2.9, mục IV, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC .

Công văn này thay thế các công văn hướngdẫn trước đây của Cục Thuế TP về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ bơm bêtông./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thuế (Ban Chính sách) “để báo cáo”
- Phòng Pháp chế
- Cty TNHH Xi măng Holcim VN (lầu 10, tòa nhà Fideco, 81-83-83B-85 Hàm Nghi, Q.1)
- Cty CP bê tông Rạch Chiếc (Phòng Kế toán) (Km7 Xa lộ Hà Nội, P. Trường Thọ, Q. Thủ đức)
- Cty TNHH TM Trà My (241 QL 1K, P. Linh Xuân, Q. Thủ Đức)
- Cty TNHH XD-TBCN Hoài Nam (19/21 đường 10, KP 4, P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức)
- Cty TNHH Bê Tông Lafarge VN (Km7 đường Hà Nội, Q. Thủ Đức)
- Lưu: (TTHT, HC)

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga