BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6247/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ lô 09.1

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Ngôi sao;
(Số 5 Tôn Thất Thuyết, Phường 9. TP. Vũng Tàu)
- Công ty CP Dịch vụ thương mại công nghiệp tàu thủy Vũng Tàu
(24/21 Lê Phụng Hiểu, Phường 8, TP. Vũng Tàu)

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 96- 2015/NS ngày 09/6/2015 của Công ty TNHH Thiết bị vàdịch vụ Ngôi sao, công văn số 223/CV /2015 của Công ty CP Dịch vụ thương mạicông nghiệp tàu thủy Vũng Tàu phản ánh vướng mắc về việc điều chỉnh thuế GTGTđối với hàng hóa bán cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để phục vụ lô 09.1.Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ chức năng,nhiệm vụ, Tổng cục Hải quan đã chuyển các công văn nêu trên của các doanhnghiệp để Tổng cục Thuế chủ trì hướng dẫn xử lý về thuế GTGT đối với hàng hóanhập khẩu sau đó xuất bán cho Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro để phục vụ lô09.1.

Tổng cục Hải quanthông báo để Công ty TNHH Thiết bị và dịch vụ Ngôi sao, Công ty CP Dịch vụthương mại công nghiệp tàu thủy Vũng Tàu được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng