BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6248/TCHQ-TXNK
V/v hoàn thuế hàng hóa NK trước khi đăng ký DMMT

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa.

Tổng cục Hải quannhận được công văn số 752/HQTH-NV ngày18/06/2015 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa báo cáo vướng mắc hoàn thuế đối vớihàng hóa nhập khẩu trước khi đăng ký danh mục miễn thuế. Về vấn đề này, Tổngcục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại Điều 83 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 về việc ápdụng văn bản quy phạm pháp luật thì:“Văn bản quy phạm pháp luật được ápdụng từ thời điểm bắt đầu có hiệu lực. Văn bản quy phạm pháp luật được áp dụngđối với hành vi xảy ra tại thời điểm màvăn bản đó đang có hiệu lực. Trong trường hợp vănbản có hiệu lực trở về trước thì áp dụng theo quy định đó”.

Căn cứ điểm b2khoản 2 Điều 102 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 quy định:“Cơ quanhải quan chỉ thực hiện miễn thuế đối với các trường hợp đăng ký tờ khai hảiquan sau khi đăng ký Danh mục. Các trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phátsinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quanhải quan lập hồ sơ báo cáo về Bộ Tài chínhđể xem xét giải quyết từng trường hợp cụ thể, trong đó báo cáo cụ thể lý do, đềxuất hướng xử

Căn cứ quy địnhtrên, trường hợp Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn nộp hồ sơ hoàn thuế vào ngày05/12/2014, thuộc thời gian điều chỉnh của Thông tư 128/2013/TT-BTC nên các tờkhai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, cơ quan hải quan lập hồsơ, báo cáo cụ thể lý do, đề xuất hướng xử lý gửi Tổng cục Hải quan để báo cáoBộ Tài chính xem xét giảiquyết từngtrường hợp cụ thể.

Tổng cục Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết và thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CS-Ly (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng