VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
------------------------
Số: 6249/VPCP-KTTH
V/v: thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất cung ứng cho tàu biển
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2011

Kính gửi:
Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 11249/BTC-TCHQ ngày 23 tháng 8 năm 2011 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất cung ứng cho tàu biển, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện theo quy định của pháp luật hải quan, pháp luật thuế hiện hành.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh,
Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Phạm Văn Phượng,
Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTN;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b). S.14.
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Phạm Văn Phượng