BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/BTP-HTQTCT
V/v trả lời kiến nghị của công dân

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Vũ Thanh Bình
Địa chỉ: Đường Chùa Diều, phường An Tảo, thành ph
Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Bộ Tư pháp nhận được kiến nghị của Ông về việc chứng thực giấy ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Bộ Tư pháp có ý kiến như sau:

Phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 01/2020/TT-BTP ngày 03/3/2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, thì việc ủy quyền cho người khác tham gia phân chia, định đoạt quyền sử dụng đất không thuộc trường hợp được chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền. Các bên phải xác lập hp đồng ủy quyền và thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng ủy quyền theo quy định pháp luật. Việc chứng thực hợp đồng ủy quyền phải bảo đảm đúng quy định của Nghị định số 23/2015/NĐ-CP và Thông tư số 01/2020/TT-BTP về việc chứng thực hợp đồng, giao dịch.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Nguyễn Khánh Ngọc (để b/c);
- Cục KSTTHC, VPCP (để biết);
- Văn phòng Bộ (để cập nhật trên Cổng DV công quốc gia);
- Lưu: VT, HTQTCT (Hương).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH, CHỨNG THỰC
Nguyễn Công Khanh