BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/BXD-VLXD
V/v giải đáp thắc mắc trong việc xuất khẩu vôi.

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Tổng cục Hải quan.

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 107/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xuất khẩuvôi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Vôi sống (vôi nung) là sản phẩm vậtliệu xây dựng có nguồn gốc từ khoáng sản đá vôi được chế biến bằng xử lý nhiệt(nung nóng ở nhiệt độ trên 9000C). Như vậy, sản phẩm vôi không phảilà khoáng sản làm vật liệu nêu tại phụ lục 1 và phụ lục 2 ban hành kèm theoThông tư số 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, các mỏkhoáng sản đá vôi để sản xuất sản phẩm vôi phải không nằm trong Quy hoạch thămdò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm nguyên liệu xi măng ở Việt Nam đến năm2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 105/2008/QĐ-TTg ngày21/7/2008 và Quyết định điều chỉnh, bổ sung số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010.

Để thực hiện đúng tinh thần Chỉ thịsố 02/CT-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường côngtác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sửdụng và xuất khẩu khoáng sản, thì việc khai thác khoáng sản nhất thiết phải gắnvới chế biến sâu, sử dụng phù hợp với tiềm năng, giá trị của từng loại khoángsản. Vì vậy, việc xuất khẩu sản phẩm vôi phải đảm bảo tuân thủ các quy định vềnguồn gốc xuất xứ hàng hóa theo quy định, cụ thể trong hồ sơ xuất khẩu sản phẩmvôi phải có các Giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoáng sản đá vôi để sản xuất vôigồm:

a) Đối với doanh nghiệp tự khaithác và chế biến khoáng sản đá vôi: Doanh nghiệp phải có bản sao công chứnggiấy phép khai thác khoáng sản đá vôi, có cơ sở chế biến vôi được cơ quan nhànước cho phép hoạt động;

b) Đối với doanh nghiệp mua khoángsản đá vôi để chế biến, xuất khẩu vôi: Bên mua (doanh nghiệp xuất khẩu vôi)phải có hợp đồng mua bán khoáng sản đá vôi, có cơ sở chế biến vôi được cơ quannhà nước cho phép hoạt động; kèm theo bản sao công chứng giấy phép khai tháckhoáng sản đá vôi, hóa đơn thuế giá trị gia tăng của bên bán khoáng sản đá vôi.

c) Đối với doanh nghiệp mua vôi đểxuất khẩu: Bên mua (doanh nghiệp xuất khẩu vôi) phải có hợp đồng mua bán vôi;kèm theo bản sao công chứng giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi, hóa đơn thuếgiá trị gia tăng, cơ sở chế biến vôi được cơ quan nhà nước cho phép hoạt độngcủa bên bán.

Bộ Xây dựng đề nghị Tổng cục Hảiquan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam