BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 625/TCT-TNCN
V/v: chứng từ khấu trừ thuế trong hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 39/CT-KK &KTT ngày 06/01/2012 của Cụcthuế tỉnh Phú Yên về việc chứng từ hoàn thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế cóý kiến như sau:

- Tại khoản 2 Điều 46 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lýthuế hướng dẫn:

"2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiềnlương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thìcá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vàochỉ tiêu "Tổng số thuế đề nghị hoàn" tại tờ khai quyết toán thuế theomẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế"

- Tại điểm b.2 khoản 6 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên hướng dẫn:

"b.2) Hồ sơ khai quyết toán thuế.

- Tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN phụ lụctheo mẫu số 09A/PL-TNCN, phụ lục theo mẫu số 09C/PL-TNCN (nếu có đăng ký giảmtrừ gia cảnh) ban hành kèm theo Thông tư này.

- Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đãtạm nộp trong năm và cá nhân ký cam kết chịu trách nhiệm vào bản chụp đó.

- Trường hợp cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức quốc tế,Đại sứ quán, Lãnh sự quán và nhận thu nhập từ nước ngoài phải có tài liệu chứngminh hoặc xác nhận về số tiền đã trả của đơn vị, tổ chức trả thu nhập ở nướcngoài và kèm theo thư xác nhận thu nhập năm theo mẫu số 20/TXN-TNCN ban hànhkèm theo Thông tư này"

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp người nộp thuế bị mấtchứng từ khấu trừ thuế (liên giao người nộp thuế) thì người nộp thuế có thể sửdụng bản chụp chứng từ khấu trừ thuế- liên lưu tại các tổ chức chi trả thu nhậpđể chứng minh số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm khiquyết toán thuế và hoàn thuế./.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Yên biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường