BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6251/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hà Nội.

Liên quan đến kiếnnghị của Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam nêu tại công văn số03- 2015/CO-SAV về việc xin trả lại C/O gốc bị lỗi để sửa chữa, bổ sung thôngtin thiếu hoặc cấp lại C/O mới hợp lệ, tạm thời chưa truy thu thuế đối với lôhàng có C/O gặp lỗi trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Cơ quan hảiquan xem xét chấp nhận C/O bị cấp lỗi được xử lý theo hướng dẫn tại Điểm 3,công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 08/02/2013. Thời hạn cơ quan hải quan cho phépchấp nhận C/O sửa đổi hoặc nộp bổ sung C/O cấp mới thay thế là 90 ngày kể từngàyTổng cục Hải quan gửi công hàm chínhthức tới các cơ quan cấp C/O có liên quan. Quá thời hạn này, Công ty không nộpbổ sung C/O mới cấp thay thế hoặc C/O đã được sửa lỗi thì cơ quan hải quan sẽtiến hành ấn định thuế.

2. Để có cơ sở gửithông báo tới cơ quan cấp C/O liên quan, đề nghị Cục Hải quan TP Hà Nội tiếnhành kiểm tra, báo cáo kết quả kết quả xử lý các trường hợp C/O không đủ điềukiện được hưởng ưu đãi của Công ty Showa và gửi báo cáo về Tổng cục trước ngày20/7/2015.

Tổng cục Hải quanthông báo để đơn vị biết, thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH phụ tùng xe máy - ô tô Showa Việt Nam
(Đ/c: Lô M6, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội) (thay trả lời công văn số 03-2015-CO-SAV);
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh