VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6254/VPCP-QHQT
V/v hợp tác với Hiệp hội BCRA (Anh)

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình;- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Xét báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại văn bản số 999/UBND-KT ngày 22 tháng 6 năm 2018 về kiến nghị của Hiệp hội nghiên cứu hang động của Anh (BCRA) liên quan đến việc nghiên cứu và làm việc với Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến như sau:

1. Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thư gửi ông Haward Limbert cảm ơn đã gửi Thư tới Thủ tướng Chính phủ; đánh giá cao sự đóng góp của BCRA và cá nhân ông Haward Limbert; bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc, nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ của BCRA và cá nhân ông Haward Limbert.

2. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình trong quá trình thực hiện các nghiên cứu, khám phá hang động trên địa bàn Tỉnh.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình cần rút kinh nghiệm; chỉ đạo Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội BCRA trong việc thám hiểm, khảo sát, nghiên cứu hang động mới trên địa bàn, theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, Trợ
lý TTg, các Vụ: KGVX, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). ĐT

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆMMai Tiến Dũng