BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6256/BNN-TCCB
V/v tuyển dụng viên chức

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Sau khi xem xét văn bản số 162, 163/CĐTLBB-TCCBC ngày 10/11/2010 của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ về tuyểndụng viên chức năm 2010, Bộ đồng ý cho đơn vị tổ chức thi tuyển và xét tuyển 07viên chức theo cơ cấu, vị trí như đã đề nghị:

Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP củaChính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vịsự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004; Nghị địnhsố 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyểndụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhànước; Thông tư số 04/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiệnNghị định 121/2006/NĐ-CP Bộ giao đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng, thôngbáo công khai việc tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ cótrách nhiệm gửi các văn bản, tài liệu về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ):

a) Trước khi tuyển dụng: Kế hoạchtuyển dụng; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Văn bản hoặc photo bàibáo thể hiện việc đã thông báo tuyển dụng; Nội dung thi tuyển; Tiêu chuẩn đểxét hồ sơ dự tuyển; Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển; Biên bản xétduyệt hồ sơ; Trích ngang danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

b) Sau khi tuyển dụng: Kết quả tuyểndụng; Biên bản Hội đồng tuyển dụng; Công văn đề nghị Bộ xem xét quyết định côngnhận danh sách thí sinh trúng tuyển; Lý lịch trích ngang, các bản sao văn bằngđược công chứng; Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có).

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thựchiện lưu trữ hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà