VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6257/VPCP-KTTH
V/v thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 9714/BTC-CST ngày 16 tháng 7 năm 2015 về việc thuế giá trị gia tăng đối với sảnphẩm, dịch vụ bảo vệ môi trường theo Điều 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14tháng 02 năm 2015 của Chính phủ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng VũVăn Ninh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số9714/BTC-CST nêu trên và giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyênvà Môi trường, Bộ Tư pháp và cơ quan liên quan chỉ đạo thực hiện theo quy địnhcủa pháp luật thuế giá trị gia tăng hiện hành; trường hợp cần phải sửa đổi, bổsung Điều 45 Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường cho phù hợpthì báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Khắc Định,Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b ).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp