BỘ XÂY DỰNG

------------------

Số: 626/BXD-HĐXD

V/v: góp ý về chi phí tổ chức Lễ khánh thành cầu Cần Thơ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2010

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2288/VPCP-KTN ngày 07/4/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về chi phí tổ chức Lễ khánh thành cầu Cần Thơ theo kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 1997/BGTVT-QLXD ngày 02/4/2010. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Quy định về việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày10/10/2006.

Việc sử dụng ngân sách nhà nước để tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng do người có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Quyết định số 226/2006/QĐ-TTg ngày10/10/2006.

Vì vậy, đề nghị Bộ Giao thông vận tải căn cứ quy định trên để tính toán chi phí cho lễ khánh thành cầu Cần Thơ cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 05).

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Đã ký

Cao Lại Quang