BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 626/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn vận dụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại văn bản 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 của Bộ Xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2009.

Kính gửi : SởTài chính Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1316/STC-QLCS-HT ngày 01/04/2009 của Sở Tài chính Hà Nội đề nghị hướng dẫn vậndụng Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bố tại văn bản số 292/BXD-VP ngày 03/3/2009 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Suất vốn đầu tư xây dựng công trình theo công bốtại văn bản số 292/BXD-KTXD ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng là tài liệu thamkhảo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý đầu tư xâydựng công trình sử dụng vào việc xác định tổng mức đầu tư, phân tích, đánh giáhiệu quả đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo hướng dẫntại Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Suất vốn đầu tư tính cho công trình nhà ở chungcư cao tầng (ở bảng I.1) sau khi điều chỉnh theo hệ số (hướng dẫn ở điểm d mục1 trong công bố tại văn bản số 292/BXD-KTXD ngày 03/03/2009 của Bộ Xây dựng) sẽlà Suất vốn đầu tư tính cho công trình nhà ở chung cư cao tầng có xây dựng tầnghầm. Suất vốn đầu tư này đã bao gồm các chi phí cần thiết để xây dựng côngtrình tính trên 1 m2 diện tích sàn xây dựng (bao gồm cả diện tích sàn xây dựngtầng hầm).

Căn cứ ý kiến trên, Sở Tài chính Hà Nội tổ chứcthực hiện theo quy định./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu : VP, Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNGTrần Văn Sơn