CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 626/CP-CN
V/v thực hiện đấu thầu tuyến tránh thị trấn Sông Cầu (Dự án ADB3)

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải (văn bản số 896/GTVT-KHĐT ngày 10 tháng 3 năm 2003), và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2384 BKH/VPXT ngày 21 tháng 4 năm 2003) về việc thực hiện đấu thầu tuyến tránh thị trấn Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) Dự án khôi phục và cải tạo quốc lộ 1A đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang sử dụng vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (Dự án ADB3), Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép áp dụng hình thức đấu thầu cạnh tranh trong nước đối với hạng mục đầu tư tuyến tránh thị trấn Sông Cầu thuộc Dự án ADB3 (thay cho hình thức bổ sung hợp đồng nêu tại văn bản số 482/CP-CN ngày 17 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ) như đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư (đặc biệt là quy mô và tổng mức đầu tư) và tổng dự toán của hạng mục này, đảm bảo đúng thủ tục, hiệu quả đầu tư và phù hợp với khả năng nguồn vốn; phê duyệt kế hoạch đấu thầu của Dự án và kết quả đấu thầu theo đúng quy định hiện hành./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng