B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6260/BCT-XNK
V/v thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK công văn số 3415/BCT-XNK và công văn số 3933/BCT-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2015

Kinh gửi: Tổng cục Hảỉ quan

Trả lời công văn số 4071/TCHQ-TXNK ngày 06 tháng 5năm 2015 củaTổng cục Hảiquan về việc thực hiện hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28 tháng 5năm 2014, công văn số 3415/BCT-XNK ngày 07 tháng 4 năm 2015 và côngvănsố 3933/BCT-XNK ngày 22 tháng 4 năm 2015, BộCông Thương có ý kiến nhưsau:

1. Theo quy định Điểm 3 công vănsố4582/BCT-XNK ngày 28 tháng 5 năm 2014, các doanh nghiệp nhập khẩu ô tô không cógiấy ủy quyền chính hãng sản xuất, có hợp đồng nhập khẩu xe ô tô chở người loạitừ 9 chỗ ngồi trở xuống, chưa qua sử dụng, đã ký trước ngày ban hành Thông tư số 20/2011/TT-BCT (ngày 12 tháng 5 năm 2011) và có chng từ thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 được phépgia hạn hợp đồng và ký phụ lục hợp đồng.

Điều 408 Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam ngày 14 tháng 6 năm 2005 quy định: "Kèm theo hợp đồng có thể có phụ lục để quy định chi tiết một sốđiều khoản của hợp đồng. Phụ lục hợp đồngcó hiện lực như hợp đồng. Nội dung củaphụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng" và "Trongtrường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản nàykhông có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Trong trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thìcoi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi".

Như vậy, các hướng dẫn tại công văn số 4582/BCT-XNK ngày28 tháng 5 năm 2014, công văn số 3415/BCT-XNK ngày 07 tháng 4 năm 2015 và côngvăn số 3933/BCT-XNK ngày 22 tháng 4 năm 2015 áp dụng chung đối với các hợp đồngđã ký và thanh toán trước ngày 12 tháng 5 năm 2011 và các phụ lục hợp đồng liênquan (quy định tại Điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ).

2. Việc xác định chủng loại, dòng xe nêu trong hợp đồng không còn được hãngsản xuất sản xuất trên cơ sở xác nhận của chính hãng sản xuất được hợp pháp hóa Lãnh sựcủa cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại.

3. Điểm 3 công văn số 4582/BCT-XNK ngày 28 tháng 5 năm 2014 quy địnhTng trị giá của các lô hàng nhập khẩu không đượcvượt quá số tiền còn lại mà doanh nghiệp đãthanh toán trước 12tháng 5 năm 2011. Đ nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạocác cơ quan Hải quan địa phương thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh