BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6269/BNN-KH
V/v thông báo Kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Trường Trung học Thủy sản

Căn cứ Quyết định số 1908/QĐ-TTgngày 19/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 278/QĐ-BKH ngày19/11/2009 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tưphát triển thuộc ngân sách Nhà nước năm 2010.

Căn cứ công văn số 1825/BNN-KH ngày15/6/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh kếhoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010.

Căn cứ Quyết định 3009/QĐ-BNN-XDngày 10/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệtđề cương, dự toán khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thực hành, thựcnghiệm nuôi trồng thủy sản Bến Tre.

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ XDCBNĂM 2010

1. Tên dự án: Trung tâm Thựchành, thực nghiệm nuôi trồng thủy sản Bến Tre.

2. Địa điểm xây dựng: Xã An Thủy,huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

3. Địa điểm mở tài khoản: Kho bạcNhà nước thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian khởi công: 2010

5. Thời gian hoàn thành: 2011

6. Kế hoạch khối lượng Chuẩn bị đầutư năm 2010: 100 triệu đồng

Đơn vị tính: Triệu đồng

CƠ CẤU VỐN

GIÁ TRỊ ĐƯỢC DUYỆT

THỰC HIỆN ĐẾN HẾT KH 2009

KẾ HOẠCH XDCB NĂM 2010

TỔNG SỐ

755,34

0

100

Vốn KTCB khác

755,34

0

100

7. Mục tiêu kế hoạch năm 2010: Khảosát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Thực hành, thực nghiệm nuôitrồng thủy sản Bến Tre.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước TP HCM;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Duy Vĩnh