BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 627/TCHQ-PC
V/v vướng mắc vi phạm của Công ty TNHH Dinsen

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 4595/HQHCM-CBLXL ngày 23/12/2013 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc vướngmắc xử lý vi phạm của Công ty TNHH Dinsen, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểmtra hồ sơ vụ việc cụ thể, nếu không có đủ cơ sở xác định Công ty có hành vikhai tăng định mức tiêu hao nguyên liệu gia công hàng hóa để xuất khẩu, nguyênliệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu theo quy định tại điểm 1 khoản 1 Điều14 Nghị định 97/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 18/2009/NĐ-CP ngày 18/02/2009) mà có đủ cơ sở xác định Công ty có hành vi"lập và khai không đúng các nội dung trong hồ sơ quyết toán thuế, hồ sơthanh khoản, hồ sơ miễn thuế, hồ sơ xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, khôngthu thuế" thì thực hiện việc xử phạt theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hảiquan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường