BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

Số: 627/TCT-CS
V/v Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ tự in

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2009

Kínhgửi: Tổng công ty xăng dầu Việt Nam

Trả lời công văn số 0161/XD-TTTCKT ngày 06/02/2009 của Tổng công ty xăng dầu Việt Nam về việc đăngký sử dụng mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

l/ Đồng ý để Tổng công ty xăngdầu Việt Nam uỷ quyền cho các đơn vị trực thuộc được đóng dấu và in mẫu Phiếuxuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của Tổng công ty đã được Tổng cục Thuế chấpthuận tại công văn số 4745 TCT/AC ngày l l/12/1998.

2/ Tổng công ty xăng dầu ViệtNam có trách nhiệm đăng ký mẫu, số lượng in tại tìm đơn vị trực thuộc với CụcThuế Thành phố Hà Nội và chịu trách nhiệm báo cáo tình hình sử dụng Phiếu xuấtkho kiêm vận chuyển nội bộ theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hoáđơn. Trước khi sử dụng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Namphải đăng ký lưu hành mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (được in sẵntên Tổng công ty, địa chỉ, mã số thuế, ký hiệu, số thứ tự), số lượng sử dụngvới Cục Thuế địa phương.

3/ Cục Thuế các tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương có trách nhiệm mở sổ sách theo dõi việc đăng ký sử dụngPhiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ của các đơn vị trực thuộc Tổng công tyxăng dầu Việt Nam theo đúng quy định về in, phát hành, quản lý hoá đơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương