THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
----------------

Số: 627/TTg-KTN

V/v: Xác định địa điểm Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước khi từ trần và Nhà tang lễ Quốc gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn số 566/BXD-KTQH ngày 04 tháng 4 năm 2013 về việc xác định địa điểm Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà Nước khi từ trần và Nhà tang lễ Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về địa điểm xây dựng Nghĩa trang mới để an táng cán bộ cao cấp khi từ trần và địa điểm Nhà tang lễ Quốc gia như đề nghị của Bộ Xây dựng tại công văn nêu trên.

2. Giao Bộ Xây dựng tổ chức lập Quy hoạch chi tiết Nghĩa trang mới và Nhà tang lễ Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6 năm 2013.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ: TC, KHĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, V.III, VPBCS;
- Lưu: VT, KTN(3), B (25b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG




Hoàng Trung Hải