VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 627/VPCP-KTTH
V/v áp dụng lãi suất cho vay thỏa thuận của các tổ chức tín dụng

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Công văn số 22/TTr-NHNNm ngày 21 tháng 01 năm 2009) về lãi suất cho vay thỏa thuận theoquy định tại Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP và lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc bằngđồng Việt Nam đối với tổ chức tín dụng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

Đồng ý, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc hướng dẫncác tổ chức tín dụng cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với những dự án sản xuất- kinh doanh kể cả cho vay tiêu dùng có hiệu quả cao.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP;
- Các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TKBT, KTN, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, KTTH(4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng