1. Công văn 6270/TCHQ-KTTT thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6270/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

Kính gửi: Công ty cổ phần chè Lâm Đồng
(01 Quang Trung, Phường 2, Thị xã Bảo Lộc, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số 297/LDT /2009 ngày 29/9/2009 của Công tycổ phần chè Lâm Đồng về việc thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu loại hìnhnhập kinh doanh sau đó tìm được thị trường xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 5.2.2, Mục I và điểm 7.2, Mục IVPhần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thihành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu thì: doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóatiêu thụ trong nước sau đó tìm được thị trường xuất khẩu (thời gian tối đa chophép là 2 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nguyên liệu, vật tư nhậpkhẩu) và đưa số nguyên liệu, vật tư này vào sản xuất hàng hóa xuất khẩu, đãthực xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài thuộc trường hợp được xét hoàn thuế.

Trường hợp, người nộp thuế xuất khẩu hàng hóa ngoài thời hạnnộp thuế thì thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày đăngký tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, nếu quá thời hạn mà người nộp thuế chưa nộphồ sơ hoàn thuế, thì bị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

2. Vấn đề Công ty hỏi tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được quy địnhtại Điều 112 và Điều 131 Thông tư số 79/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần chè Lâm Đồngbiết và đối chiếu quy định thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

2. Công văn 3471/BTC-TCHQ hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3471/BTC-TCHQ
V/v hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.
(Lô M, KCN Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)

Bộ Tài chính nhận được công văn sốPVN/AFC/21.11.2012 ngày 21/11/2012, số PVN/AFC-11 01.2013 ngày 11/01/2013 củaCông ty TNHH Piaggio Việt Nam phản ánh vướng mắc về thủ tục hoàn thuế nguyênliệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chínhcó ý kiến như sau:

Căn cứ quy định điểm c5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì:“Doanh nghiệp nhậpkhẩu nguyên liệu, vật tư sản xuất sản phẩm sau đó bán sản phẩm (sản phẩm hoànchỉnh hoặc sản phẩm chưa hoàn chỉnh) cho doanh nghiệp khác để trực tiếp sảnxuất, gia công hàng hóa xuất khẩu thì sau khi doanh nghiệp sản xuất, gia cônghàng hóa xuất khẩu đã xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; doanh nghiệp nhập khẩunguyên liệu, vật tư được hoàn thuế nhập khẩu tương ứng với phần doanh nghiệpkhác dùng sản xuất sản phẩm và đã thực xuất khẩu...”

Để xử lý vướng mắc về việc cung cấp tờ khai xuấtkhẩu trong bộ hồ sơ hoàn thuế theo quy định tại Điều 118 Thông tư số194/2010/TT-BTC trong điều kiện Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phải cung cấp tờkhai xuất khẩu, chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu và hợp đồng xuất khẩu bảnchính cho 70-80 các nhà cung cấp để làm thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyênliệu, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

1.- Trên cơ sở số lượng xe máy xuất khẩu, định mứchàng hóa xuất khẩu, Công ty TNHH Piaggio Việt Nam có công văn thông báo gửi cơquan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa mở tờ khai nhập khẩu đề nghị hoàn thuế (theomẫu đính kèm). Nội dung công văn của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam gửi cơquan hải quan phải thể hiện rõ các thông tin:

+ Số hiệu tờ khai xuất khẩu, ngày đăng ký tờ khaixuất khẩu, địa điểm đăng ký tờ khai xuất khẩu;

+ Số lượng xe máy xuất khẩu của Công ty TNHHPiaggio Việt Nam;

+ Tên nhà cung cấp bán thành phẩm cho Công ty TNHHPiaggio Việt Nam;

+ Tên và số lượng bán thành phẩm do nhà cung cấpbán cho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam cấu thành trong số lượng xe máy đã xuấtkhẩu;

+ Cơ quan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đề nghịhoàn thuế.

+ Cam kết của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam chịutrách nhiệm về các thông tin đã khai báo với cơ quan hải quan.

2- Công ty TNHH Piaggio Việt Nam thực hiện sao y tờkhai xuất khẩu (bản lưu người khai hải quan) cho nhà cung cấp nội địa. Số lượngbản sao tờ khai xuất khẩu tương ứng với số lượng nhà cung cấp nội địa. Công tyTNHH Piaggio Việt Nam chịu trách nhiệm về việc phát hành số lượng bản sao tờkhai xuất khẩu cho các nhà cung cấp nội địa có hàng hóa được sản xuất từ nguyênliệu nhập khẩu cấu thành trong sản phẩm xe máy xuất khẩu của Công ty.

3- Cơ quan hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế căn cứ công văn thông báo của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam, bảnsao tờ khai xuất khẩu (do Công ty TNHH Piaggio Việt Nam phát hành cho nhà cungcấp nội địa), hóa đơn GTGT do nhà cung cấp nội địa phát hành khi bán thành phẩmcho Công ty TNHH Piaggio Việt Nam để thay thế: tờ khai xuất khẩu, chứng từthanh toán hàng xuất khẩu bản chính trong bộ hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu và thựchiện hoàn thuế cho các nhà cung cấp nội địa nếu thuộc đối tượng hoàn thuế theoquy định tại điểm c5 khoản 5 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC Nhà cung cấpnội địa chịu trách nhiệm về hồ sơ hoàn thuế xuất trình với cơ quan hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty TNHH Piaggio ViệtNam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ CST, Vụ PC;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TCHQ (47).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

CÔNG TY TNHH PIAGGIO VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số:

….., ngày tháng năm 20

Kính gửi:

- Cục Hải quan A (1)
- Cục Hải quan B (1)
- ….. (1)

Ngày...tháng...năm 20…, Công ty TNHH Piaggio ViệtNam đăng ký tờ khai xuất khẩu số ...tại Chi cục Hải quan D(2) CụcHải quan E(3) với số lượng xe máy xuất khẩu là ...chiếc.

Để sản xuất số xe máy xuất khẩu nêu trên, Công tyTNHH Piaggio Việt Nam đã mua sản phẩm của các nhà cung cấp nội địa. Các nhàcung cấp nội địa này đã nhập khẩu nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm sau đóbán cho Công ty chúng tôi.

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam xin xác nhận danhsách các nhà cung cấp nội địa, tên và số lượng bán thành phẩm do nhà cung cấpnội địa cấu thành trong số lượng xe máy xuất khẩu theo tờ khai xuất khẩu số...được đăng ký ngày ... tháng ... năm tại Chi cục Hải quan(2) ...CụcHải quan(3)...như sau:

STT

Mã bán thành phẩm

Tên bán thành phẩm

ĐVT

Tên nhà cung cấp

Số lượng bán thành phẩm cấu thành trong sản phẩm XK

Chi cục Hải quan hoàn thuế

1

xxx

Chiếc

Công ty X

Chi cục Hải quan C(4) trực thuộc Cục HQ A

2

xxx

Chiếc

Công ty Y

3

xxx

Chiếc

Công ty Z

Công ty TNHH Piaggio Việt Nam xin cam kết và chịutrách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung nêutrên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục Hải quan(2) (để biết);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC(Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- (1): Cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế.

- (2): Chi cục Hải quan nơi Công ty TNHH Piaggio mởtờ khai xuất khẩu.

- (3): Cục Hải quan nơi Công ty TNHH Piaggio mở tờkhai xuất khẩu.

- (4): Chi cục Hải quan nơi nhà cung cấp nội địa đềnghị hoàn thuế.

3. Công văn 3102/TCT-DNK Hồ sơ hoàn thuế hàng XK

TỔNG CỤC THUẾ

******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 3102/TCT-DNK
v/v: hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005

Kính Gửi : CụcThuế Tỉnh Hà Tây.

Trả lời công văn số 729 CT/TH&DT ngày19/8/2005 của Cục Thuế Hà Tây v/v Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại tiết d, Điểm 1.2, Mục III,Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫnthi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chitiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuếGTGT thì: hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vàophải có đủ điều kiện và thủ tục như: hợp đồng bán hàng hóa với nước ngoài, hợpđồng ủy thác xuất khẩu (nếu có), thanh lý hợp đồng; Tờ khai hải quan về hàngxuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; chứng từ thanh toánqua ngân hàng: hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Theo quy định trên, hồ sơ hoàn thuế của Công tyTNHH Mỹ Anh phải có tờ khai hải quan được cơ quan Hải quan xác nhận để xuấtkhẩu mới đủ điều kiện để hoàn thuế. Trường hợp mất tờ khai hải quan, Công typhải liên hệ với cơ quan Hải quan nơi mở tờ khai để được cấp bản photocopy cóxác nhận sao y bản chính hoặc công chứng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Hà Tâybiết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

4. Thông báo 4225/TB-CT-PC giải quyết hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4225/TB-CT-PC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2011

THÔNG BÁO

VỀ VIỆCGIẢI QUYẾT HỒ SƠ HOÀN THUẾ GTGT

Căn cứ Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Điều 52 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày25/05/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Cục Thuế thông báo đến các Phòng vàChi cục Thuế Quận, Huyện về việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế GTGT được thực hiệnnhư sau:

1. Kể từ ngày 01/07/2010 (ngày tiếpnhận hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý), các Phòng thuộc Cục thuế; CCT Quận, Huyệncó trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng thủ tục,quy trình hoàn thuế và đúng thời gian quy định; thủ trưởng các cấp phải banhành Thông báo, Quyết định hoàn thuế (hoặc Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thuNSNN) theo các mẫu được quy định kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011của Bộ Tài chính.

2. Riêng trường hợp hoàn thuế GTGT doChi cục Thuế giải quyết thì Cục thuế sẽ căn cứ các quyết định hoàn thuế của Chicục Thuế để lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN và hoàn trả cho người nộp thuế.

Cục Thuế thông báo đến các Phòng vàChi cục Thuế Quận, Huyện được biết và thực hiện. Trong quá trình giải quyết hồ sơhoàn thuế GTGT, nếu có gì vướng mắc đề nghị kịp thời báo cáo về Cục thuế (PhòngPháp chế) để tổng hợp và có hướng xử lý thống nhất./.

Nơi nhận:
- Chi cục Thuế Quận, Huyện;
- Các Phòng thuộc Cục Thuế;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- Ban Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT; PC.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đình Tấn

5. Công văn 4479/TCT-KK hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng gạo xuất khẩu ủy thác

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4479/TCT-KK
V/v hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với gạo xuất khẩu ủy thác.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang, Vĩnh Long và thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 4182/CT-THNVDT ngày 16/9/2010 của Cục Thuế tỉnh An Giang, công văn số 716/CT-KK&KTT ngày 12/10/2010 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long và công văn số 5081/CT-TTr1 ngày 29/10/2010 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng về thủ tục hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 94/2010/TT-BTC ngày 30/6/2010 hướng dẫn thực hiện hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu; Công văn số 2416/BTC-TCT ngày 27/02/2010 về thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu; Công văn số 211/BTC-TCT ngày 18/6/2010 và công văn số 293/BTC-TCT ngày 11/8/2010 về việc hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu gạo gửi Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Tổng Công ty Lương thực Miền Nam có công văn số 2765/TCT-TCKT ngày 12/8/2010 và công văn số 2842/TCT-TCKT ngày 19/8/2010 về việc hoàn thuế GTGT gửi các doanh nghiệp ủy thác xuất khẩu qua Tổng Công ty Lương thực Miền Nam.

Thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với hàng ủy thác xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Điểm 6.2 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước; Điều 3 Thông tư số 94/2010/TT-BTC nêu trên. Riêng trường hợp xuất khẩu gạo của 3 thị trường tập trung (như Philippines, Malaysia và Indonesia) mà hợp đồng xuất khẩu thuộc cấp Chính phủ đòi hỏi tính bảo mật, Tổng công ty Lương thực Miền Nam không cung cấp và sao gửi được tài liệu mật liên quan đến hợp đồng xuất khẩu cho đơn vị ủy thác xuất khẩu thì tại Mục III Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước, đơn vị ủy thác xuất khẩu ghi rõ: Các Tờ khai Hải quan, Hợp đồng xuất khẩu, Chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến các lô hàng ủy thác xuất khẩu gạo của 3 thị trường tập trung (như Philippines, Malaysia và Indonesia) thuộc tài liệu mật, đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam, mã số thuế …) quản lý lưu giữ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

Cục Thuế kiểm tra đơn vị ủy thác xuất khẩu phối hợp với Cục Thuế trực tiếp quản lý đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu (Tổng Công ty Lương thực Miền Nam), nếu có vấn đề cần làm rõ thì gửi văn bản đề nghị Cục Thuế quản lý Tổng Công ty Lương thực Miền Nam phối hợp kiểm tra, xác minh.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh An Giang, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và hướng dẫn tại công văn này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Vụ: CST, PC (BTC);
- Vụ CS, PC (2b), DNL, TTr (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

6. Công văn 14740/BTC-TCT giải quyết hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 14740/BTC-TCT
V/v giải quyết hồ sơ hoàn thuế đối với người nộp thuế liên tục lỗ, số lỗ vượt quá số vốn điều lệ

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2010

Kínhgửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chínhnhận được báo cáo của một số Cục Thuế về việc giải quyết hoàn thuế cho ngườinộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh lỗ liên tục, số lỗ vượt quávốn điều lệ đã đăng ký. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ quyđịnh tại Luật Quản lý thuế, Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lýthuế và Nghị định số 85/2007/NĐ-CP nêu trên, Thông tư số 66/2010/TT-BTC ngày22/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trườngtrong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết và các văn bản quyphạm pháp luật về chính sách thuế hiện hành; để đảm bảo quản lý thuế, tránh rủiro trong công tác hoàn thuế đối với các doanh nghiệp này, trong khi Chính phủchưa sửa đổi, bổ sung diện kiểm tra trước khi hoàn thuế đối với trường hợp này,Bộ Tài chính đề nghị các Cục Thuế thực hiện quản lý thuế, hoàn thuế đối vớingười nộp thuế có hoạt động sản xuất, kinh doanh phát sinh lỗ nhiều năm, số lỗvượt quá vốn điều lệ đã đăng ký như sau:

1. Về giảiquyết hồ sơ hoàn thuế:

- Cơ quanthuế thực hiện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hoàn thuế theo đúng quy định hiệnhành.

- Trường hợpngười nộp thuế không đáp ứng được một trong các điều kiện về đối tượng hoànthuế theo quy định hiện hành thì cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuếbiết lý do không giải quyết hoàn thuế.

- Trường hợptrong quá trình giải quyết hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau, nếucơ quan thuế xác định có nội dung chưa rõ liên quan đến xác định số thuế đượchoàn thì phải có văn bản đề nghị người nộp thuế giải trình bổ sung thông tintài liệu theo mẫu số 01/KTTT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC nêutrên

Trường hợpngười nộp thuế có văn bản giải trình, bổ sung nhưng không chứng minh được theoyêu cầu thì cơ quan thuế tiếp tục có văn bản đề nghị doanh nghiệp giải trình bổsung lần 2 theo mẫu số 01/KTTT nêu trên.

Trường hợpngười nộp thuế không giải trình, bổ sung hoặc có giải trình bổ sung lần 2 nhưngkhông chứng minh được theo yêu cầu thì Cơ quan thuế làm thủ tục chuyển hồ sơsang diện kiểm tra trước khi hoàn thuế và thông báo cho người nộp thuế biết.

Cơ quan thuếthực hiện kiểm tra sau hoàn thuế ngay đối với trường hợp hồ sơ hoàn thuế chongười nộp thuế liên tục lỗ, số lỗ vượt quá vốn điều lệ đã đăng ký thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau; nếu phát hiện có vi phạm pháp luật về thuế thìxử phạt vi phạm (bao gồm cả việc thu hồi số thuế đã được hoàn có liên quan, nếucó) theo quy định.

- Trường hợpqua kiểm tra trước khi hoàn thuế tại trụ sở của người nộp thuế, nếu cơ quanthuế xác định người nộp thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế; hoặc cơquan thuế đã có kế hoạch thanh tra người nộp thuế, hoặc nhận được đơn khiếunại, tố cáo người nộp thuế, hoặc nhận được yêu cầu phải thanh tra thuế của thủtrưởng cơ quan thuế các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính thì cơ quan thuế thôngbáo cho người nộp thuế biết việc dừng giải quyết hồ sơ hoàn thuế để tiến hànhthanh tra thuế và cơ quan thuế sẽ tiếp tục giải quyết hồ sơ hoàn thuế ngay saukhi có kết luận thanh tra.

Trường hợpngười nộp thuế có hoạt động mua, bán với Công ty mẹ/công ty liên kết không theogiá thị trường thì phải làm rõ các căn cứ xác định giá thị trường làm cơ sở xácđịnh số thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, hoàn thuế theo quyđịnh.

- Cơ quanthuế, ngay sau khi ra quyết định hoàn thuế đối với hồ sơ hoàn thuế thuộc diệnhoàn thuế trước, kiểm tra sau của người nộp thuế này thì phải thực hiện kiểmtra sau hoàn thuế theo quy định.

2. Trong quátrình quản lý thuế, trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủđiều kiện (về vốn, quy mô...) đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh theo nộidung ghi trên Giấy phép kinh doanh, Giấy phép đầu tư thì phải kiến nghị cơ quannhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép cho doanh nghiệp tiến hành kiểm tra doanhnghiệp theo chức năng và xử lý vi phạm (bao gồm cả việc thu hồi Giấy phép, nếucó) theo pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ/Cục: PC, CST, TCDN,
QLN&TCĐN - BTC
- Các Vụ: PC, CS, KTNB,
DNL, TTr, HTQT – TCT;
- Lưu: VT, TCT (VT,KK)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

7. Công văn 16522/BTC-TCHQ năm 2014 tờ khai hải quan kết quả kiểm hóa hồ sơ hoàn thuế

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16522/BTC-TCHQ
V/v tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa trong hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan địa phương về việc nộp tờ khai hải quan có kết quả kiểm hóa trong hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, trong thời gian chưa ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Hải quan số 54/2014/QH13 , Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 115; khoản 4 Điều 119; khoản 3 Điều 120 và khoản 4 Điều 121 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, trong hồ sơ hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp có bao gồm tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của cơ quan hải quan (gọi tắt là kết quả kiểm hóa);

Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan điện tử, trên tờ khai hải quan không có thông tin kết quả kiểm hóa, công chức hải quan tra cứu, kết xuất, kiểm tra thông tin kết quả kiểm hóa trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục GSQL, Cục CNTT;
- Lưu: VT, TCHQ-TXNK (45).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

8. Công văn 2513/TCHQ-KTTT thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2513/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2007

Kính gửi:

- Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Ngọc Trai Phương Đông.
(Khu 5 Thị trấn Cái Rồng-Vân Đồn-Quảng Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 35/Công văn-2007 ngày20/03/2007 của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông hỏi về việc Công ty có vi phạm thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế hay không. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/Theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì chậm nhất trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai Hải quan hàng hóa thực xuất khẩu, đối tượng được xét hoàn thuế phải nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế nhập khẩu cho cơ quan Hải quan. Quá thời hạn 60 ngày nêu trên mà đối tượng thuộc diện xét hoàn thuế nhập khẩu chưa hoàn thành hồ sơ theo quy định gửi cho cơ quan có thẩm quyền thì bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

2/ Trường hợp của Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông, nếu nộp hồ sơ hoàn thuế trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hóa xuất khẩu cho số nguyên liệu vật tư đã được kéo dài thời hạn nộp thuế thì không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH Ngọc trai Phương Đông được biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website HQ.
- Lưu VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

9. Công văn 9722/TCHQ-TXNK của Tổng cục Thuế về việc quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2014
Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1438/HQLA-NV ngày 9/7/2014 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc quyết toán hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế trường hợp nợ chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa xuất khẩu, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ điểm g khoản 2 Điều 41 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;
Căn cứ khoản 5, khoản 6, khoản 7 và điểm d khoản 8 Điều 127 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính;
Đối với hồ sơ của người nộp thuế đáp ứng đầy đủ điều kiện quy định của hồ sơ thuộc diện hoàn thuế, không thu thuế trước, kiểm tra sau nhưng tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán, hoàn thuế, không thu thuế, doanh nghiệp chưa xuất trình được chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định thì Cục Hải quan tỉnh Long An chuyển hồ sơ sang diện hồ sơ kiểm tratrước, hoàn thuế sau theo quy định tại khoản 7 Điều 127 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Căn cứ kết quả kiểm tra xác định hàng hóa đã thực xuất thì hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Vũ Hồng Vân

10. Công văn 5357/TCHQ-KTTT thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế lô hàng xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 5357/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2006

Kính gửi: Cục Hải Quan Tây Ninh

Trả lời công văn số 800/CHQTN-NV ngày 11/7/2006 về thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các lô hàng xuất khẩu sản phẩm có nguồn gốc nhập khẩu (TN-TX, nhập SXXK), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.4 công văn số 4658/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thông báo kết luận của Tổng cục trưởng trong chuyến công tác tại Cục Hải quan Tây Ninh đã nêu rõ: "Việc thanh khoản tờ khai hải quan đối với hàng tạm nhập tái xuất, nhập sản xuất hàng xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 113/2005/TT-BTC Thông tư số 112/2005/TT-BTC Theo đó, cơ quan hải quan tiến hành thanh khoản theo từng tờ khai hải quan. Nếu doanh nghiệp có tờ khai đã thực xuất khẩu quá 60 ngày mà chưa tiến hành thanh khoản thì xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan theo quy định hiện hành".

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tây Ninh thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An