BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6273/BGDĐT-KHCNMT
V/v báo cáo và đề xuất nội dung hợp tác; nhiệm vụ HTQT theo NĐT với Mỹ

Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2010

Kính gửi:

- Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng;
- Các viện, trung tâm nghiên cứu trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khóa họp lần thứ VII Ủy Ban hỗn hợp về hợp tác khoa học vàcông nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tổ chức họp tại Hà Nội để ký kết Hiệp địnhhợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2010. Đểchuẩn bị nội dung hợp tác với Hoa Kỳ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vịthực hiện các nội dung sau:

- Đề xuất định hướng, nội dung hợp tác ưu tiên với Hoa Kỳ.Trong trường hợp, các đơn vị đã có chương trình/dự án/ đề tài hợp tác nghiêncứu chung với các trường đại học Hoa Kỳ, đề nghị nêu rõ trong danh mục và phụlục 1 đính kèm công văn này (ưu tiên các đề xuất đã có Thỏa thuận hợp tác).

- Báo cáo kết quả hợp tác về khoa học và công nghệ với HoaKỳ (nếu có), nêu rõ: tên chương trình/dự án/đề tài hợp tác song phương và têncác nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư với Hoa Kỳ, mục tiêu, nộidung chính, sản phẩm, đánh giá thuận lợi, khó khăn, kiến nghị giải pháp trongquá trình triển khai các nội dung hợp tác với đối tác Hoa Kỳ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị gửi bằng văn bản (gồmcông văn của đơn vị, danh mục, phụ lục 1 và Thỏa thuận hợp tác) về Vụ Khoa học,Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo - 49 Đại Cồ Việt Hà Nội và gửiqua địa chỉ thư điện tử: [email protected] trước ngày 7/10/2010.

Nơi nhận:
- Như trên;
- T.Tr. Trần Quang Quý (để b/c)
- Lưu: VT, Vụ KHCNMT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG
Tạ Đức Thịnh

__________________________________________________________________

Địa chỉ liên hệ: Đ/c Nguyễn Thúy Loan,Vụ Khoa học, Công nghệvà Môi trường,

Bộ Giáo dục và Đào tạo, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội, ĐT:043-8680134, 0945684448,

Fax: 043-8694085, E-mail: [email protected]


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Đơn vị:

DANH MỤC ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ HỢP TÁCNGHIÊN CỨU THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ VỚI HOA KỲ

(Kèm theo công văn số: 6273 /BGDĐT-KHCNMT ngày 1 tháng 10 năm 2010)

Stt

Tên nhiệm vụ

Mục tiêu, nội dung chủ yếu, tính cấp thiết

Tổ chức/cá nhân thực hiện, cơ quan chủ trì và đối tác Hoa Kỳ

Sản phẩm dự kiến

Thời gian thực hiện

Kinh phí (Triệu đồng)

Ghi chú

Bắt đầu

Kết thúc

Tổng số

Tổng số hỗ trợ từ NSNN

1

2

3

4

5

6