BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6276/BNN-HTQT
V/v dự án đầu tư ra nước ngoài của Công ty CP Chưsê-Kangpong Thom

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2010

Kính gửi:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư
(Cục Đầu tư nước ngoài)

Phúc đáp côngvăn số 60/BKH-ĐTNN ngày 20/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về dự án đầu tư,trồng cây cao su tại Campuchia của Công ty cổ phần Chưsê-Kangpong Thom, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

Trên cơ sở hồsơ, bản thuyết trình dự án bao gồm tính cần thiết, tính khả thi của dự án, kếhoạch triển khai dự án, phân tích tài chính và các phân tích sơ bộ về kỹ thuật,Bộ NN & PTNT ủng hộ việc thành lập dự án.

Trong quá trìnhthực hiện, đề nghị Nhà đầu tư nghiêm túc tuân thủ các quy định pháp luật củaViệt Nam và nước sở tại.

Trên đây là ýkiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tưtổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HTQT (ntl).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Dung