BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6288 TC/TCT
V/v phân loại mặt hàng màn hình Plasma

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam

Trả lời công văn số 02104/LG-NK ngày 04/10/2002 và Công văn số 711/2003/LGEVN-ACC ngày 17/03/2003 của Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam về việc phân loại mã số thuế nhập khẩu màn hình Plasma, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Biểu thuế thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo quyết định số 1803/1998/QĐ-BTC ngày 11/12/1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Thông tư số 37/1998/TT-BTC ngày 07/04/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn cách phân loại hàng hoá theo Danh mục Biểu thuế thuế xuất khẩu, Biểu thuế thuế nhập khẩu;

Tham khảo ý kiến của Bộ Công nghiệp tại Công văn số 810/CV-TCKT ngày 07/03/2003; của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 924 BKH/TC ngày 20/02/2003; của Tổng cục Hải quan tại công văn số 2804/TCHQ-KTTT ngày 20/06/2002, công văn số 2630/TCHQ-NCHQ ngày 10/06/2002, công văn số 724/TCHQ-KTTT ngày 25/02/2003, Danh mục Biểu thuế quan hài hoà ASEAN, thì:

Mặt hàng màn hình phẳng để hiển thị dữ liệu máy tính và hình ảnh, để chiếu hình (Plasma monitor) loại màu, thuộc nhóm 8528, mã số 8528.21.00, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5% (năm phần trăm).

Bộ Tài chính có ý kiến để công ty TNHH LG Electronics Việt Nam biết, làm việc với cơ quan Hải quan để được kiểm tra xác định hàng thực nhập, mã số và mức thuế nhập khẩu phải nộp theo quy định./.

TL BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An