BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/BTTTT-TCCB
V/v chương trình tuyên truyền giáo dục quc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2013

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Thông tấn xã Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các cơ quan báo chí Trung ương.

Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-HĐGDQPANTW ngày 01/12/2011 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninhTrung ương về Kế hoạch công tác giáo dục quốc phòng, anninh giai đoạn 2012 - 2016; Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng nội dung,chương trình tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh toàn dân năm 2013 trêncác phương tiện thông tin đại chúng (xin gửi kèm).

Đề nghị các Bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; các cơ quan báo chí Trung ương nghiên cứu đchỉđạo thực hiện.

Trân trọng.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. TTgCP Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Hội đng GDQP-AN TW (để b/c);
- Bộ trưng (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn;
- Cục Dân quân tự vệ;
- Cục Báo chí;
- Cục Quản lý PT,TH và TTĐT;
- Đài truyền hình KTS VTC;
- S TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC
QUỐC PHÒNG, AN NINH TRUNG ƯƠNG
Trần Đức Lai

CHƯƠNG TRÌNH

TUYÊNTRUYỀN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH TOÀN DÂN TRÊN CÁC PHƯƠNG TIỆN THÔNG TINĐẠI CHÚNG NĂM 2013
(Kèm theo công văn s629/BTTTT-TCCB ngày 04 tháng 3 năm 2013 của BộThông tin và Truyền thông)

Thực hiện Kế hoạch s 129/KH-HĐGDPANTW ngày 01/12/2011 của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - Anninh Trung ương về công tác của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh Trungương giai đoạn 2012 - 2016. Đồng thời, triển khai Chỉ thị số 417/CT-TTg ngày21/3/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện công tácgiáo dục quốc phòng - an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo xác định "Tăngcường chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,an ninh cho các đối tượng". Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Chươngtrình tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiệnthông tin đại chúng năm 2013 như sau.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mc đích:

Nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyềnthống lịch sử dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; gópphần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý củaNhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhậpquốc tế. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và tráchnhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lp nhân dân đốivới nhiệm vụ bảo vệ Tổ quc Việt Nam xã hội chủ nghĩatrong tình hình mới.

2. Yêu cầu:

a) Các hoạt động tuyên truyền, giáodục quốc phòng - an ninh cần được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, có trọngtâm, trọng điểm gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,tạo ấn tượng sâu sắc, có sức thuyết phục, lan toả rộng. Kết hợp tuyên truyền,giáo dục với những việc làm thiết thực nâng cao đời sống vật chất, tinh thầncủa nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, vùng đồngbào dân tộc thiểu số.

Công tác tuyên truyền giáo dục quốcphòng - an ninh phải đúng quan điểm, đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng,chính sách quốc phòng - an ninh của Nhà nước, bảo đảm thường xuyên, bám sátthực tiễn, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, an ninh của đất nước.

Tiếp tục quán triệt sâu sắc Chỉ thịsố 12-CT/TW ngày 03/7/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; Nghị quyếtHội nghị Trung ương lần thtám (khóa IX) về "Chiếnlược bảo vệ Tquốc trong tình hình mới"; nhiệm vụquốc phòng - an ninh được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thXI của Đảng; Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chínhphủ về giáo dục quốc phòng - an ninh và các văn bản quy phạm pháp luật vgiáo dục quc phòng - an ninh.

b) Hình thức tuyêntruyền phải đa dạng, tập trung vào các phương tiện thông tin đạichúng đ truyền đạt các Nghị quyếtcủa Đảng các văn bản của Nhà nước về giáo dục quốc phòng - an ninh đến vớingười dân. Nội dung phong phú bảo đảm tính hấp dẫn, có tính giáo dục cao,thường xuyên cập nhật thông tin mới trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, tạođiều kiện cho người dân dễ thy, dễ nghe, dhiểu.

c) Có sự phối hpchặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Trung ương mà nòng cốt là Bộ Thông tinvà Truyền thông, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, y ban Trungương Mặt trận Tquốc Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niênCộng sản Hồ Chí Minh, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thôngtấn xã Việt Nam.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

Năm 2013, côngtác tuyên truyền giáo dục quốc phòng - an ninh toàn dân trên các phương tiệnthông tin đại chúng tiếp tục quán triệt, triển khai và thực hiện các chỉ thị,nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vcôngtác quốc phòng, dân quân tự vệ và chủ quyền biển đảo; giáo dục sâu rộng, gợi mcho các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ, đoàn viên, thanhniên, học sinh, sinh viên hiu sâu hơn lịch sử, truyềnthống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; ôn lại lịch s, truyền thống vẻ vang và khẳng định sựlãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 83 năm qua. Nêu bật những thắnglợi vĩ đại và bài học kinh nghiệm của Đảng trong lịch sử xây dựng và phát triển,đặc biệt là trong công cuộc đi mới đất nước và hội nhậpquôc tế. Tiếp tục khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam làđội tiên phong của giai cp công nhân Việt Nam, đồng thờilà đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và củadân tộc Việt Nam theo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; là Đảng cầmquyền, lãnh đạo Nhà nước và xã hội, theo đó cần tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tôn vinh những giá trị vănhóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; ca ngợi ýchí tự cường, tinh thn đoàn kết, cn cù, sáng tạo trong lao động, dũng cảm trong đấutranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.

- Tiếp tục giới thiệu những quanđiểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kếttoàn dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xâydựng và bảo vệ Tổ quc. Tập trung tuyên truyền các ngày lễlớn của đất nước như:

+ Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập ĐảngCộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2013) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

+ Kỷ niệm 38 năm Ngày giải phóng hoàntoàn miền Nam, thống nhất đt nước (30/4/1975 -30/4/2013);

+ Kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịchHồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2013);

+ Kỷ niệm 59 năm Ngày Chiến thắngĐiện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2013);

+ Kniệm 68 nămCách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2013) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2013) và một số ngày kỷ niệm khác.

- Tiếp tục tuyên truyền và biểu dươngcác gương điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang nhân dân trong nhiệm vụbảo vệ Tổ quốc nhất là đối với các đơn vị biên gii, hảiđảo, phòng chống, khắc phục hậu quản tự vệ; các hình,cách làm hay trong công tác giáo dục quốc phòng - an ninh thiên tai; phong tràotoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thực hiện Luật Dân quân tự vệ.

- Tập trung tuyên truyền truyền thng của lực lượng vũ trang nhân dân, truyền thống đấu tranh cách mạngcủa Đảng, của nhân dân trong các thời kỳ kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệTổ quốc xã hội chủ nghĩa.

- Các địa phương, các Bộ, ngành gắnvới hoạt động kỷ niệm của quân khu, tỉnh, Bộ, ngành mình đxây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền theo chỉđạo của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương đạt kết quả tốt.

III. PHƯƠNG PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1. Tăng cường thông tin truyền thông,giáo dục kiến thức pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức của mỗi người dân,khen thưởng kịp thời đối với những gương điển hình tiên tiến trong thực hiệncông tác giáo dục quc phòng - an ninh. Khuyến khích hình thứcgặp gỡ, tọa đàm, phỏng vấn các nhân chứng lịch sử.

2. Tiếp tục lồng ghép những nội dungvề kiến thức giáo dục quốc phòng - an ninh trong các chương trình tuyên truyềnnhân các ngày kỷ niệm lớn của đt nước như: Cách mạngTháng 8 và Quốc khánh 02/9; thành lập Công an nhân dân, ngày hội quốc phòngtoàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 19/8; thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam,ngày quốc phòng toàn dân 22/12... góp phần giáo dục cho toàn dân, nhất là thếhệ trẻ về lòng yêu nước, tự hào và tự tôn dân tộc.

3. Thông qua gương người tt, việc tt trong lĩnh vực quc phòng - an ninh đnhân rộng các đin hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Các tác phẩm nghệ thuật về hìnhảnh, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, lịch sử, truyền thống cách mạng dân tộc, Quân độinhân dân, Công an nhân dân, các quân, binh chủng thuộc BộQuc phòng; các Tng cục, đơn vịthuộc B Công an.

5. Phim Tài liệu, Phóng sự: thực hiệnmột số phim Tài liệu, Phóng sự về lịch sử cách mạng ViệtNam, chân dung Bộ đội Cụ Hồ, những đin hình tiên tiến của lực lượng vũ trang thực hiện việc "học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

6. Thực hiện chương trình ca nhạc,sân khấu hóa, phim truyện với chủ đlịchsử, giáo dục lòng yêu nước, tự hào dân tộc.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Lãnh đạo các Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các quan truyn thông trực thuộc, xây dựng kếhoạch cthể công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng -an ninh toàn dân năm 2013 trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáodục quốc phòng - an ninh Trung ương tạo điều kiện, cung cấp cho các đài, báoTrung ương và địa phương một sbộ phim truyền hình vềgiáo dục quốc phòng - an ninh và tài liệu đã sản xut liênquan đến nội dung tuyên truyền.

3. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạoBộ Tư lệnh các quân khu; Bộ chỉ huy quân sự, Công an các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương cung cp tài liệu,hỗ trợ các cơ quan truyền thông đại chúng địa phương thựchiện nội dung tuyên truyền nói trên.

4. Các quan,đơn vị quản lý chuyên ngành báo chí, phát thanh truyềnhình và thông tin điện tthuộc Bộ Thông tinvà Truyền thông có trách nhiệrn hướng dẫn và chỉ đạo nghiệp vụ đối với các báo,đài ở Trung ương và địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình này.

5. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã VitNam tăng thời lượng các chương trình giáo dục truyềnthống, lịch sử, nhất giáo dục quốc phòng - an ninh vào giờvàng; đưa tin kịp thời hoạt động kỷ niệm của các địaphương, đơn vị, đoàn th; truyền hình và truyền thanh trựctiếp một số hoạt động lớn./.