UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/SXD-HĐ
V/v lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng

Long An, ngày 03 tháng 05 năm 2013

Kính gửi:

- UBND Thành phố Tân An;
- UBND 13 huyện.

Căn cứ công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựngvề việc hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tưxây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

Thực hiện công văn số 704/VPUBND-KT ngày 10/4/2013 của Vănphòng UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện văn bản số 51/BXD-KTXD ngày 02/4/2013của Bộ Xây dựng.

Để có cơ sở tham mưu văn bản hướng dẫn hệ số điều chỉnh nhâncông và máy thi công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ, phù hợpvới nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại công văn số 551/BXD-KTXD ; Sở Xây dựngđề nghị UBND 13 huyện, UBND Thành phố Tân An chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ khảo sátvà báo cáo mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương mình quảnlý theo biểu mẫu đính kèm gởi về Sở Xây dựng trước ngày 17/5/2013 để Sở tổnghợp./.

(đính kèm Biểu mẫu báo cáo và công văn số 551/BXD-KTXD ngày02/4/2013)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Võ Văn Thành

Biểu mẫu báo cáo

BẢNG TỔNG HỢP

STT

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

BÌNH QUÂN MỨC GIÁ NHÂN CÔNG THỊ TRƯỜNG (Đ/NGÀY)

GHI CHÚ

BÌNH QUÂN BẬC THỢ 4/7; NHÓM I

Ghi chú: Nhóm I là nhóm các công nhân xây dựng làm các côngviệc thuộc lĩnh vực:

- Mộc, nề, sắt;

- Lắp ghép cấu kiện, thí nghiệm hiện trường;

- Sơn vôi và cắt lắp kính;

- Bê tông;

- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;

- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;

- Công việc thủ công khác.