TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 629/TCHQ-KTTT
V/v: thời hạn tái xuất hàng NK trở lại

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2000

Kính gửi

- Công ty TNHH điện tử DAEWOO Hanel (Sài Đồng B - Gia Lâm, Hà Nội)
- Cục hải quan TP. Hà Nội

Tổng cục Hải quan nhận được công vănsố 210-PST/DHE ngày 12/1/2000 của Công ty TNHH điện tử Daewoo Hanel do Tổng cụcthuế (Bộ Tài chính) chuyển về việc "xin gia hạn 30 ngày để tái xuất lô hàngtái nhập". Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại mục III, Phần Cvà điểm 1.k, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998 và Thôngtư số 151/1999/TT /BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng đã xuất khẩu nhưngvì lý do nào đó buộc phải nhập khẩu trở lại Việt Nam, được xét hoàn thuế xuấtkhẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu nếu: Hàng được thực nhập trở lạiViệt Nam trong thời hạn tối đa 1 (một) năm kể từ ngày thực tế xuất khẩu; Hànghóa chưa qua qúa trình sản xuất, gia công, sửa chữa hoặc sử dụng ở nước ngoài;hàng nhập khẩu trở lại Việt Nam cùng cửa khẩu xuất khẩu đã xuất khẩu hàng hóađó thì Công ty xuất trình cho Cục Hải quan TP. Hà Nội toàn bộ hồ sơ theo quyđịnh tại điểm 1.k, mục I, Phần E Thông tư số 172/1998/TT /BTC ngày 22/12/1998của Bộ Tài chính để được giải quyết không thu thuế nhập khẩu. Bộ Tài chính sẽgiải quyết hoàn thuế xuất khẩu đã nộp cho lô hàng trên.

Khi số hàng hóa nhập khẩu trở lạiđể tái chế, thay đổi mẫu mã được tái xuất ra khỏi Việt Nam, đề nghị Công ty thựchiện thủ tục hải quan và nộp thuế xuất khẩu như đối với lô hàng xuất khẩu bìnhthường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH điện tử Daewoo Hanel biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. HàNội để được giải quyết cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT, PT.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM TRA THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường