BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/TCT-CS
V/v: miễn giảm tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 3856/CT-THNVDT ngày 22/11/2007 của CụcThuế tỉnh Nam Định hỏi về chính sách tiền thuê đất nêu tại điểm 2 công văn số 2679/CT-THNVDT ngày 18/8/2007, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước: “Dự án đang hoạt động màđược ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cao hơn quy định củaNghị định này thì được hưởng mức ưu đãi cho thời gian còn lại; trường hợp mứcưu đãi thấp hơn quy định tại Nghị định này thì được hưởng theo quy định tạiNghị định này của thời hạn ưu đãi còn lại”.

Theo quy định tại điểm 2 mục VI Thông tư số 141/2007/TT-BTChướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính hướngdẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ: “Dự án đang hoạt độngvà thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm, trước ngày Nghị định số 142/2005/NĐ-CP có hiệu lực thi hành không thuộc diện được miễn, giảm; nay tiếp tục trả tiềnthuê đất theo quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP nếu thuộc đối tượngđược miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 14, Điều 15 Nghịđịnh số 142/2005/NĐ-CP thì được thực hiện miễn, giảm cho thời hạn ưu đãi cònlại.”

Do đó, các dự án đang hoạt động, thuê đất tại các địa bàn cóđiều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CPngày 22/9/2006 của Chính phủ (theo quy định tại Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trongnước (sửa đổi); Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửađổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CPngày 08 tháng 7 năm 1999 quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tưtrong nước (sửa đổi) thì các địa bàn này không thuộc diện có điều kiện kinh tếxã hội khó khăn) - nếu thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định tạiNghị định số 142/2005/NĐ-CP nêu trên thì được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất chothời gian ưu đãi còn lại. Thời gian ưu đãi còn lại là thời gian được hưởng ưuđãi theo mức quy định tại Nghị định số 142/2005/NĐ-CP trừ đi thời gian hoạtđộng tương ứng của dự án tính đến thời điểm Nghị định số 108/2006/NĐ-CP có hiệulực thi hành.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định kiểm tra cụ thể, giải quyếttheo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương