VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 629/VPCP-KGVX
V/v: kết quả Diễn đàn khu vực Đông Nam Á về người cao tuổi

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: CácBộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Căncứ Báo cáo kết quả Diễn đàn khu vực Đông Nam Á về người cao tuổi của Ủy ban Quốcgia về người cao tuổi Việt Nam (văn bản số 03/BC-UBQGNCT ngày 09 tháng 01 năm2009), Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến chỉ đạo như sau:

CácBộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch,Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liênquan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, nghiên cứu các khuyến nghị củaDiễn đàn khu vực Đông Nam Á “Chiến lược quốc gia về già hóa dân số và thiết lậpcác dịch vụ đối với người cao tuổi” được tổ chức tại Hà Nội tháng 12 năm 2008để có kế hoạch đưa các nội dung khuyến nghị vào các nhiệm vụ thường xuyên vàdài hạn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của ngành và của đất nước.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- VP UBQG về người cao tuổi
(số 2 Ngô Thì Nhậm, Hoàn Kiếm, Hà Nội);
- VPCP: BTCN, các PCN, Các vụ: TH, KTTH, cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản