VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 629/VPCP-KTTHV/v xử lý nợ thuế của Công tyTNHH Vĩnh Thng

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016.

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công vănsố 19570/BTC-TCHQ ngày30 tháng 12 năm 2015 về việc xử lý nợ thuế của Công ty trách nhiệm hữu hạnVĩnh Thắng, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cóý kiến như sau:

Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiềnchậm nộp, tiền phạt tại Khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012 để chỉ đạo, xử lý theoquy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ;
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp,Kiều Đình Thụ,Trợ lý TTgCP,các Vụ: TH, V.I,TGĐ Cng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp