BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6290/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1829/HQLA-NVngày 28/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc vướng mắc trong thanhtoán đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4.6 Phụ lụcI Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợpviệc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiệnbằng hình thức bù trừ giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc tiền công gia công hànghóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuấtkhẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau mới được coi là thanhtoán qua ngân hàng:

- Hàng hóa mua bán giữa người xuấtkhẩu với bên ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

- Văn bản xác nhận của phía nướcngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa nhậpkhẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

- Trường hợp sau khi thanh toán bùtrừ trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênhlệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng.Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số194/2010/TT-BTC .

Trường hợp theo như nội dung trìnhbày của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 1829/HQLA-NV nêu trên, từnglô hàng bị lỗi không có văn bản xác nhận của người mua và người bán, hợp đồngxuất khẩu không thể hiện rõ tại điều khoản thanh toán là hàng xuất khẩu để bùtrừ cho hàng hóa lỗi của hợp đồng xuất khẩu nào trước đây. Do đó, Biên bản sốthỏa thuận số 2010-PHI001 không đủ điều kiện để thay thế chứng từ thanh toántrong xét hoàn thuế, không thu hàng nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Long An được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang