BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6292/TCHQ-GSQL
V/v: khai hải quan và sử dụng tờ khai hải quan đối với hàng hóa XK, NK gửi qua dịch vụ CPN

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạocủa lãnh đạo Bộ Tài chính về giải quyết vướng mắc liên quan đến việc khai hảiquan và sử dụng Tờ khai Hải quan giấy quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTCTổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy địnhtại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 củaChính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hảiquan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; yêu cầu Cục Hải quan các thànhphố hướng dẫn các Công ty thuộc Hiệp hội CAPEC và doanh nghiệp kinh doanh dịchvụ chuyển phát nhanh thuộc địa bàn hoạt động thực hiện nội dung sau:

1. Đối với hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh thực hiệnthủ tục hải quan cụ thể như sau:

- Trường hợp chủhàng là doanh nghiệp tự khai hải quan hoặc thông qua Đại lý làm thủ tục hảiquan, Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh theo phương thức điệntử, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC củaBộ Tài chính trên Hệ thống VNACCS;

- Trường hợp ngườikhai hải quan là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyển phát, thủ tục hảiquan thực hiện quy định tại Thông tư số 100/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Đối với nhữngtrường hợp quy định được khai trên tờ khai hải quan giấy quy định tại điểm b,điểm c, điểm d, điểm e, điểm g, điểm h khoản 2 Điều 25 Nghị định số08/2015/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chuyểnphát khẩn trương điều chỉnh thiết kế phần mềm phù hợp với mẫu tờ khai hải quangiấy quy định tại Phụ lục số IV ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/3/2015 của Bộ Tài chính để tiến hành khai hải quan. Chính thức áp dụng khaitrên mẫu Tờ khai hải quan giấy nêu trên khi Thông tư thay thế Thông tư số100/2010/TT-BTC và Thông tư số 36/2011/TT-BTC ban hành (dự kiến ban hành và cóhiệu lực trong tháng 9 năm 2015).

Tổng cục Hải quanthông báo nội dung trên để các đơn vị biết thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội CAPEC (thay trả lời);
(Đại diện CAPEC - Công ty DHL số 06 Đường Thăng Long, P4, Q.Tân Bình, TP.HCM);
- Cty CPN Hợp Nhất (thay trả lời);
(Tòa nhà 3D, Duy Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh