BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6294/BNN-TCCB
V/v đề xuất nội dung kiểm tra, đánh giá về tổ chức và hoạt động của các Ban

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Các Vụ: Hợp tác quốc tế; Kế hoạch; Tài chính; Pháp chế; Tổ chức cán bộ;
- Thanh tra Bộ;
- Cục Quản lý xây dựng công trình.

Căn cứ Quyết định số 3084/QĐ-BNN-TCCB ngày27/12/2013 của Bộ trưởng Thành lập Tổ công tác kiểm tra, đánh giá về tổ chức vàhoạt động của Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp, Ban Quản lý các dự án Lâmnghiệp, Ban Quản lý Trung ương các dự án Thủy lợi (các CPO) và 10 Ban Quản lý Đầutư và Xây dựng thủy lợi (Ban A) trực thuộc Bộ.

Để triển khai thực hiện sớm công tác kiểm tra, đánhgiá về tổ chức hoạt động của các CPO và các Ban A theo nhiệm vụ Bộ trưởng giao,đề nghị Thủ trưởng các đơn vị:

1. Gửi danh sách Lãnh đạo đơn vị tham gia thànhviên tổ công tác và chuyên viên giúp việc Tổ công tác theo quy định tại Điều 3Quyết định số 3084/QĐ-BNN-TCCB .

2. Đề xuất đề cương/nội dung kiểm tra, đánh giá vềtổ chức và hoạt động của các CPO và các Ban A thuộc phạm vi nhiệm vụ quản lýcủa đơn vị.

Văn bản của các đơn vị gửi về Bộ (qua Vụ Tổ chứccán bộ) trước ngày 05/01/2014, kèm theo bản mềm danh sách và đề cương/nội dungkiểm tra, đánh giá qua địa chỉ [email protected] để kịp thời tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB (10b). TMĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Nguyễn Minh Nhạn