VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6294/VPCP-KTTH
V/v gia hạn nộp thuế đối với Ụ nổi No83 nhập khẩu

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 10781/BTC-TCHQ ngày 15/9/2008) và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (côngvăn số 1118/HHVN-KHĐT ngày 24/7/2008) về việc gia hạn nộp thuế đối với Ụ nổiNo83 nhập khẩu, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùngyêu cầu Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luậthiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
-- VPCP: BTCN, các PCN: Phạm Văn Phượng,Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3)

KT. BỘ TRƯỞNG CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng