BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6295/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNK ở biên giới

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công vănsố 776/HQCB-NV ngày 4/6/2015 của Cục Hảiquan Cao Bằng về việc lựa chọn tạm thời địa điểm tập kết, kiểm tra hàng hóa XNKtại các cửa khẩu, lối mở, điểm thông quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo chủ trươngcủa Bộ Tài chính, trongthời gian tới sẽgiao cho Tổng cục Hải quan làm việc với UBND tỉnh Cao Bằng để bố trí một khuđất có diện tích đủ rộng tại Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng và giao choTổng cục Hải quan triển khai “Khu vực kiểm tra, kiểm soát, giám sát và lưu giữhàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu quốc tế”. Thực hiện đầu tưxây dựng khu vực kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; đầu tư các trang thiếtbị kiểm tra giám sát như: hệ thống camera, cân điện tử, máy soi kiện hàng, máysoi Container (nếu lưu lượng hàng hóa XNK lớn), kiểm tra chuyên ngành, các dụngcụ kiểm tra hàng hóa khác. Việc thực hiện như đối với tỉnh Lạng Sơn và tỉnh LàoCai (gửi kèm công văn số 8592/BTC-TCHQ ngày 25/6/2015 của Bộ Tài chính). Nhưvậy, việc đầu tư xây dựng địa điểm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ được tập trungtại một khu vực, tránh đầu tư xây dựng tràn lan lãng phí chi phí xã hội vànguồn nhân lực.

2. Trong thời giantới tại cửa khẩu Pò Peo sẽ thực hiện thí điểm tạm nhập hàng hóa theo phươngthức kinh doanh tạm nhập tái xuất theo công văn số 1348/VPCP-KTTH ngày29/6/2015 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng cần phốihợp với các cơ quan chức năng của tỉnh căn cứ địa bàn thực tế quản lý, tìnhhình hoạt động xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu báo cáoUBND tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất như nhà làmviệc, địa điểm tập kết hàng hóa và các điều kiện kỹ thuật cho các lực lượngkiểm soát tại cửa khẩu, cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan trên địa bàn; Đầutư hệ thống giao thông vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu được thuận tiện đểhàng hóa có thể đưa thẳng đến cửa khẩu xuất không phải hạ tải trung chuyển vừakhông kinh tế cho các doanh nghiệp vừa khó khăn cho công tác kiểm soát, kiểmtra giám sát của cơ quan hải quan và các ngành chức năng.

3. Đối với địađiểm tập kết của Công ty TNHH Ngọc Hòa, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 14187/TCHQ-GSQL ngày 26/11/2014 cho kéo dài đến 30/6/2015. Tuy nhiên, đến nayCông ty vẫn chưa hoàn thiện để được công nhận theo hướng dẫn tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính do vậy cho dừng tập kết, kiểmtra hàng hóa tại địa điểm này.

Tổng cục Hải quantrả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Cao Bằng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh