BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6298/BNN-TC
V/v thuê Kiểm toán dự án CNSH Lâm nghiệp

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhận được Công văn số 986/KHLN-TC ngày 05/11/2010 của Viện Khoa học Lâmnghiệp Việt Nam đề nghị Bộ cho phép đơn vị thực hiện kiểm toán dự án đầu tư“Tăng cường trang thiết bị phòng thí nghiệm công nghệ sinh học lâm nghiệp choViện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ýkiến như sau:

1. Cho phép Chủ đầu tư là Viện Khoahọc Lâm nghiệp Việt Nam được phép thực hiện gói thầu kiểm toán báo cáo quyếttoán dự án hoàn thành theo các nội dung đã được phê duyệt tại Quyết định số 2259/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Namchịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, ký hợp đồng,nghiệm thu, thanh toán theo quy định hiện hành.

Đề nghị Viện Khoa học Lâm nghiệpViệt Nam triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Hà