BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 63/BXD-KTXD
V/v: Thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Điện lực Hà Giang - Công ty Điệnlực 1

Trả lời văn bản số 105/CV /ĐHG-QLXD ngày 13/2/2009 của Điệnlực Hà Giang - Công ty Điện lực 1 về thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹthuật xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo qui định tại Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày14/2/2007 của Bộ Xây dựng thì chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thicông và dự toán công trình và gửi hồ sơ tới đơn vị đầu mối thẩm định Báo cáokinh tế - kỹ thuật để tổ chức thẩm định. Người quyết định đầu tư tổ chức thẩmđịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trước khi phê duyệt. Việc thẩm định lại kết quảthẩm định của chủ đầu tư do người quyết định đầu tư xem xét quyết định.

2. Đối với công trình chỉ có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế -kỹ thuật người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bao gồmcả thiết kế bản vẽ thi công và tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán côngtrình).

Điện lực Hà Giang căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh