TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 63/GSQL-GQ1
V/v xe ô tô NK có nội thất được thiết kế như căn hộ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành ph.

Báo điện tử VnExpress có đăng bài “Hải quan lúng túng với ôtô lạ” ngày 13/1/2015 và “Sáu ô tô ‘lạ’ từng đượcđăng kiểm tại Việt Nam” ngày 15/1/2015 (gửi kèm) phản ánh vướng mắc của cơ quan Hải quan khithực hiện thủ tục hải quan nhập khẩu mặt hàng xe ô tô motorhome (loại xe đượctrang bị nội thất như một căn nhà di động). Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh,thành phố rà soát, báo cáo tình hình nhập khu mặthàng xe ô tô motorhome nói trên (nếu có) về Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trước ngày30/1/2015 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo. Trong trường hợp đã làm thủ tục nhậpkhẩu mặt hàng motorhome nói trên đề nghị đơn vị báo cáo cụ thể các nội dung:căn cứ thực hiện, chính sách quản lý mặt hàng, chính sách thuế, phân loại áp mãmặt hàng nhập khẩu.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quancác tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c);
-
Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải